20 ก.ย. วันเยาวชนแห่งชาติ National Youth Day

20 ก.ย. 2564 เวลา 3:53 น. 54

20 กันยายน 2564 วันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day) เปิดประวัติความเป็นมา เยาวชนคือใคร? และมีความสำคัญอย่างไร ขณะรองนายก สุพัฒนพงษ์ ชู เยาวชน คือ พลังแห่งการเรียนรู้ หวังผลักดันตนเอง ประเทศชาติก้าวหน้า

วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยเริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528  เป็นปีเยาวชนสากล และได้ขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญว่า "Participation, Development and Peace” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

 

ขณะในประเทศไทยนั้น 20 กันยายน เปรียบเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรรัชกาลที่ 8 ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์

จึงถือได้ว่า เป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ เยาวชนจึงควรกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเฉกเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์

20 ก.ย. วันเยาวชนแห่งชาติ National Youth Day
 

เปิดความหมาย คำว่า "เด็ก" และ "เยาวชน"

คำว่า "เด็ก" และ "เยาวชน" กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ข้อมูลไว้ว่า ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ว่า

 • "เด็ก" หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 • และ "เยาวชน" หมายความว่า บุคคล ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปี บริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์

 

เครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ

"เครื่องหมายเยาวชน" ได้รับพระราชทานและพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎบนส่วนยอดของเครื่องหมาย เพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจ และสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชน

 

รูปลักษณะของเครื่องหมายนี้เป็นรูปโล่สีรงชาติ มีอักษรคำว่า "เยาวชน" สีขาวอยู่ในวงกลมพื้นสีเขียว เบื้องบนเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ มีรัศมี อุณาโลม
เบื้องล่างมีอักษรสีแดงว่า พลัง พัฒนา ชาติ รองรับด้วยรวงข้าว 9 รวง
แยกอยู่ทางด้านขวา 5 รวง ด้านซ้าย 4 รวง

20 ก.ย. วันเยาวชนแห่งชาติ National Youth Day

สำหรับปี 2564 โดยกิจกรรมสำคัญ คือการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี ทั้งสิ้น 94 ราย แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 1. เด็กและเยาวชน 
 2. กลุ่มเด็กและเยาวชน (เด็กหรือเยาวชนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งเรียกว่า กลุ่ม ชมรม ฯลฯ) 
 3. บุคคล 
 4. องค์กร 

แบ่งเป็น 11 สาขา ดังนี้ 

 1. สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
 2. สาขาการศึกษาและวิชาการ 
 3. สาขากีฬาและนันทนาการ 
 4. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 
 5. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 7. สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
 8. สาขาศิลปวัฒนธรรม 
 9. สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม 
 10. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม 
 11. สาขาอาชีพ

 

โดยเด็กและเยาวชนจำนวน 94 ราย จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565  สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวันเยาวชนได้ที่ Facebook (คลิก)กรมกิจการเด็กและเยาวชน Facebook (คลิก)วันเยาวชนแห่งชาติ Facebook ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และ (คลิก)www.dcy.go.th

 

ขณะนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า 20 กันยายน 2564 สุขสันต์วันเยาวชนแห่งชาติ รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกเพศวัย รวมทั้งเยาวชนเช่นกันครับ ในวันนี้เราต้องการเน้นย้ำถึงความสำคัญของเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศ ผ่านหลากหลายกิจกรรมที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตในด้านต่างๆ ผมชื่นชมความสดใส พลังแห่งการเรียนรู้ ความสร้างสรรค์ ทักษะดิจิทัล และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่างๆ ของโลกได้อย่างรวดเร็วของเด็กรุ่นใหม่ และเชื่อว่าเยาวชนที่มีรากฐานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา จริยธรรม และคุณธรรมที่ดี จะช่วยผลักดันตนเอง สังคม และประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

20 ก.ย. วันเยาวชนแห่งชาติ National Youth Day


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง