ตั้งผบ.เหล่าทัพพลิก โปรดเกล้าฯ “พล.ร.อ.สมประสงค์”คืนถิ่นเป็นผบ.ทร.  

14 ก.ย. 2564 เวลา 13:37 น. 7.8k

ตั้งผบ.เหล่าทัพพลิก โปรดเกล้าฯ  “พล.ร.อ.สมประสงค์” คืนถิ่นเป็นผบ.ทร.  “พล.อ.อ.นภาเดช” เป็น ผบ.ทอ.  พล.ท.ภูมิพัฒน์ เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.เข้าไลน์ 5 เสือ ทบ. “พล.ท.ทรงวิทย์”ลุดไลน์ 5 เสือ ครองพล.อ.ในตำแหน่งหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

วันนี้(14 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 717 นาย

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

 

กระทรวงกลาโหม

 

๑. พลเอก คํารณ เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น จเรทหารทั่วไป

 

๒. พลตรี คม วิริยเวชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรีสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๓. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๔. พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๕. พลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน ผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

6. พลเรือเอก มนัสวี บูรณพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๗. พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๘. พลเอก ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น หัวหน้า นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

9. พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

 

๑๐. พลโท ธนภัทร ณิยกุล รองผู้อํานวยการศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑. พลโท นุชิต ศรีบุญส่ง รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม

 

๑๒. พลโท จิรวิทย์ เดชจรัสศรี รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา

 

๑๓. พลโท อดินันท์ ไชยฤกษ์ รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม เป็น ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม

    ตั้งผบ.เหล่าทัพพลิก โปรดเกล้าฯ “พล.ร.อ.สมประสงค์”คืนถิ่นเป็นผบ.ทร.     ตั้งผบ.เหล่าทัพพลิก โปรดเกล้าฯ “พล.ร.อ.สมประสงค์”คืนถิ่นเป็นผบ.ทร.  

คลิกดูเพิ่มเติม : ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 717 นาย

แท็กที่เกี่ยวข้อง