svasdssvasds

ตลาดmai รับ"บมจ. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป"(BLESS) เทรดวันแรก 7 ก.ค.นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
06 ก.ค. 2565 เวลา 4:41 น.

บมจ. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่พักอาศัยเพื่อขาย พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 7 ก.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,120 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BLESS”

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BLESS” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

 

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

 

กลุ่มบริษัท BLESS ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่พักอาศัยเพื่อขาย แบ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม Low rise ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้ชื่อโครงการ Blessington, Mellizo Park, Bless Town, Blessity Park, Bless Ville และ Bleisure มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มวัยเริ่มต้นทำงาน และกลุ่มครอบครัวขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท เบล็ส แอสเสท จำกัด และบริษัท เบล็ส บิลด์ จำกัด

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีโครงการทั้งหมด 15 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ปิดการขายแล้ว 6 โครงการ มูลค่ารวม 2,294 ล้านบาท โครงการที่อยู่ในระหว่างการขาย 8 โครงการ มูลค่ารวม 5,469 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่จองและทำสัญญาแล้ว 367 ล้านบาท และคงเหลือพร้อมขาย 2,970 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 1 โครงการ มูลค่า 720 ล้านบาท

ตลาดmai รับ"บมจ. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป"(BLESS) เทรดวันแรก 7 ก.ค.นี้

BLESS มีทุนชำระแล้ว 400 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 600 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 150 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 30 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 20 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 280 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,120 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 15.61 เท่า คำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 71.73 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ


มั่นใจเทรดวันแรกเหนือจอง

 

นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS)  เปิดเผยว่าด้วยประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 20 ปี และความเชื่อมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อให้บ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยให้ทุกครอบครัวมีความสุขตลอดเวลาที่ได้อยู่ในโครงการ โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

ชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS)

 

"เชื่อมั่นว่าหุ้น BLESS ที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 7 ก.ค.65 เป็นวันแรก จะสามารถยืนเหนือราคาจองที่ 1.40 บาท/หุ้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง แม้ช่วงที่ผ่านมาจะเกิดสถานการณ์โควิด-19 แต่บริษัทฯยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นไว้ได้ในระดับสูง เฉลี่ยประมาณ 30% โดยในปี 2563-2564 อยู่ที่ 30.71% และ 30.40% สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะต้นทุนในการก่อสร้าง ที่ถือเป็นอีกจุดเด่นที่สำคัญของ BLESS เนื่องจากโครงการอสังหาฯของบริษัทฯ ก่อสร้างด้วยระบบ Wall Form ที่มีความแข็งแรงและรวดเร็ว”


สำหรับการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯครั้งนี้ ได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า โดยบริษัทฯมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ ซึ่งเน้นแนวราบเป็นสำคัญ รองรับดีมานด์ผู้บริโภคในตลาดระดับกลางและบน ซึ่งยังคงมีกำลังซื้อ 2-3 โครงการต่อปี ซึ่งจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด


โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ BLESS หลัง IPO สามอันดับแรกได้แก่ กลุ่มโกวิทจินดาชัย ถือหุ้นรวม 40.19% กลุ่มสุขเจริญไกรศรี ถือหุ้นรวม 31.50% นายพีรนัฎฐ์ ตันติพจน์ ถือหุ้น 3.75% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด