svasdssvasds

หุ้นปันผล DITTO พร้อม DITTO-W1 เทรด 30 พ.ค.นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 พ.ค. 2565 เวลา 15:15 น. 298

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) จำนวน 87,995,913 หน่วย และ หุ้นปันผล DITTO จำนวน 87,988,450 หุ้น พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดเอ็มเอไอ ( MAI) วันที่ 30 พ.ค.นี้

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DITTO-W1) จำนวน 87,995,913 หน่วย ราคาใช้สิทธิ 40 บาทต่อหุ้น และหุ้นปันผล จำนวน 87,988,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นี้

ตลาดหลักทรัพย์ได้ทำการรับจดทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DITTO-W1) และ หุ้นปันผล DITTO ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เรียบร้อยแล้ว และพร้อมเทรดในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดย DITTO-W1 มีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 มีอัตราการใช้สิทธิคือ DITTO-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 40 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิครั้งแรกได้แก่วันที่ 30 กันยายน 2565 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

 

นายฐกร กล่าวต่อว่าการออก DITTO-W1 ในครั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต และยังเป็นการเตรียมพร้อมในการย้ายเข้า SET ในอีก 3 ปีข้างหน้า