svasdssvasds

บอร์ด AQUA อนุมัติซื้อหุ้นคืน 120 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวธุรกิจใหม่ มิ.ย. นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
18 พ.ค. 2565 เวลา 4:53 น. 658

บอร์ด AQUA อนุมัติงบ 120 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น ช่วง 1 มิ.ย.- 30 พ.ย.65 หวังบริหารสภาพคล่องให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและองค์กร ลั่นพร้อมเปิดตัวธุรกิจใหม่ มิ.ย.65

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน (Treasury Stock) วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 120 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ด้วยวิธีการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จับคู่อัตโนมัติ)

 

เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอนาคต ในขณะที่ส่งผลเชิงบวกต่อผู้ถือหุ้นคือมีโอกาสในการได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล


โครงการซื้อหุ้นคืน มีกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ราคาเสนอซื้อหุ้นจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้นบวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว (ราคาเสนอซื้อหุ้น ≤ ร้อยละ 115 ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่าสุด) บริษัทจะสามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายหลัง 3 เดือน ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีกำไรสะสม(ที่ยังไม่ได้จัดสรรงบการเงินเฉพาะกิจการ)เท่ากับ 157.15 ล้านบาท
​    

นอกจากนี้คณะกรรมการฯยังได้กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W3”) จำนวน 2,956,228,261 หน่วย เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565

 

โดย AQUA-W3 จะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 อัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ที่ราคา 1.20 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ AQUA เผยว่า “โครงการซื้อหุ้นคืนถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในแผนปรับโครงสร้างทุนขององค์กรเพื่อบริหารการเงินสด ที่จะสร้างให้เกิดผลดีต่อทั้งองค์กรเองและผู้ถือหุ้น และด้วย AQUA เป็นบริษัทที่มั่นคง มีเงินทุนคงเหลือ และราคาหุ้นในตลาดถือว่าต่ำกว่าพื้นฐานมาก เราจึงมั่นใจว่าโครงการซื้อหุ้นคืนนี้จะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัท " นายชัยพิพัฒน์ กล่าวและว่า

 

สำหรับธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาเป็นพระเอกให้กับกลุ่ม AQUA เราค่อนข้างมีความพร้อมและชัดเจนมากแล้ว เตรียมแถลงเปิดตัวในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 นี้อย่างแน่นอน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด