svasdssvasds

ตลท.เข้มกำกับเพิ่มอำนาจ"บอร์ดตลาด"สั่งระงับซื้อขายหุ้นได้ มีผล 1 ก.พ.

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 ม.ค. 2565 เวลา 5:07 น. 594

ตลท. ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำกับสมาชิก "การพ้นการเป็นโบรกเกอร์สมาชิก" กรณีเห็นว่าไม่ตั้งใจจริงในการดำเนินธุรกิจ พร้อมสั่งรายงานสถานะกองทุนฯ ในรายที่ต่ำหรือเท่าเกณฑ์ ก.ล.ต. กำหนด - เพิ่มอำนาจบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ สั่งระงับซื้อขายหลักทรัพย์ของบล.ได้ มีผล1 ก.พ. 65

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ได้ส่งหนังสือเวียนไปยัง ถึงบริษัทหลักทรัพย์สมาชิก เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสมาชิกเพิ่มเติม เพื่อให้เกณฑ์ practical และเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

 

โดยมีการปรับปรุงในเรื่องสำคัญดังนี้

 

1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพ้นจากสมาชิกภาพ โดยเดิมสมาชิกเข้าข่ายอาจพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อหยุด ประกอบกิจการเป็นระยะเวลาครบ 3 เดือน ส่วนที่ปรับปรุงคือกำหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและ ชัดเจนที่สมาชิกต้องแก้ไขเพื่อกลับมาประกอบกิจการภายในระยะเวลา 5 ปีนับ แต่วันที่สมาชิกมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจ จริงในการประกอบธุรกิจ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุ จำเป็นและสมควร 

 

โดยสมาชิกขอผ่อนผันการนำส่งรายงานที่สมาชิกไม่มีธุรกรรมได้ ทั้งนี้ ในระหว่างแก้ไข สมาชิกมีหน้าที่ต้องจัดส่ง แผนการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้สามารถเริ่ม ประกอบธุรกิจได้ และรายงานความคืบหน้า เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนดังกล่าวทุก 6 เดือน นอกจากนี้ สมาชิกมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียกเก็บ

 

สำหรับสมาชิกที่หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อยู่แล้วใน ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนับระยะเวลาต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน โดยจะไม่เริ่มต้น นับระยะเวลาใหม่เมื่อหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่มี ผลใช้บังคับ 

2.ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล   ซึ่งเดิมการรายงานเมื่อ NC หรือ NCR ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยสมาชิกมีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCและ NCR) ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่ ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตาม ไม่ได้กำหนดให้สมาชิกมีหน้าที่ต้อง รายงานเมื่อ NC หรือ NCR ต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำหนด

 

โดยในส่วนปรับปรุงเพิ่ม ให้สมาชิกรายงานตามแบบและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยให้จัดส่งรายงานเมื่อ มี NC หรือ NCR ถึงระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เท่าของหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (Early Warning) กรณีไม่สามารถ ดำรง NC หรือ NCR ได้ตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่ก.ล.ต. กำหนด โดยจัดส่งตามแบบและระยะเวลาที่ TCH กำหนด โดยหากสมาชิกมีการจัดส่งรายงานต่อ TCH แล้ว ให้ ถือว่าได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

 


 

นอกจากนี้ เพิ่มมาตรการการกำกับดูแลสมาชิก ซึ่งเดิมตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจระงับการซื้อขายของสมาชิก ในกรณี สมาชิกถูก TCH ระงับการให้บริการชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ ผ่านสมาชิกรายอื่นของ TCH ได้ ซึ่งในส่วนที่ปรับปรุงใหม่นั้น


ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ(บอร์ด) อาจพิจารณาสั่งระงับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือดำเนินการอื่นใดกับสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกรายนั้นถูกระงับธุรกิจอื่นที่มีนัยสำคัญ หรือมีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯสมาชิกรายอื่น ผู้ลงทุน หรือประชาชน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด