svasdssvasds

JMTจับมือกสิกรไทยตั้ง 2บริษัทร่วมทุนบริหารหนี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 ธ.ค. 2564 เวลา 11:46 น. 171

JMTเข้าร่วมทุนธนาคารกสิกรไทยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อให้บริการ “ธุรกิจให้บริการติดตามหนี้ และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทั้ง 2แห่งแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2565

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล  เลขานุการบริษัท บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจ 2ประเภทคือ ธุรกิจให้บริการติดตามหนี้ และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

 

JMTจับมือกสิกรไทยตั้ง 2บริษัทร่วมทุนบริหารหนี้

JMTจับมือกสิกรไทยตั้ง 2บริษัทร่วมทุนบริหารหนี้

ทั้งนี้  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนทั้ง 2แห่ง JMT จะถือหุ้นน้อกว่า 50% ขณะที่บริษัทลูกของKBANKถือหุ้นมากกว่า ซึ่งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแนวนโยบายการหารือและการได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)และหน่วยงานอื่น รวมถึงการเจรจาและเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัทลูกของKBANK ในภายหลัง

“JMT คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทั้ง 2แห่งแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2565 ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และในขั้นตอนนี้เป็นการอนุมัติในหลักการการเข้าเจรจาร่วมลงทุนเท่านั้น”

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง