ลุ้นแลกหุ้นสำเร็จ SCB เตรียมจ่ายเงินปันผลพิเศษ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
16 พ.ย. 2564 เวลา 9:55 น. 1.6k

SCB แจ้งตลท. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติท่วมท้น 99% อนุมัติทุกวาระสู่โครงสร้างใหม่ SCBX พร้อมเตรียมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หลังแลกหุ้นเสร็จสิ้น และ SCBX เข้าจดทะเบียน เผยได้รับความเห็นชอบในหลักการจากธปท.แล้ว

หลังจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ประกาศปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จัดตั้งบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) ล่าสุดในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติทุกวาระไปสู่โครงสร้างใหม่ ภายใต้ SCBX ด้วยคะแนนเสียงกว่า 99% ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า SCB แจ้งว่าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์ โดยให้ดำเนินการแลกหุ้นจากธนาคารไทยพาณิชย์ “SCB” เป็น “SCBX” และนำหุ้น “SCBX” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทน ซึ่ง SCBX จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารในอัตรา 1 หุ้นสามัญ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญSCBX และ 1 หุ้นบุริมสิทธิ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญ SCBX

ขณะเดียวกัน ยังอนุมัติการโอนย้ายบริษัทย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ให้แก่ SCBX หรือบริษัทย่อยของ SCBX และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติการโอนธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันให้แก่บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด (Card X) เป็นบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ของ SCBX โดยที่ SCBX จะถือหุ้นใน Card X สัดส่วน 99.99% 

 

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติหลักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะล่าสุดของธนาคาร ประมาณ 70,000 ล้านบาท ให้แก่ SCBX และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆในขณะนั้นของธนาคาร โดยคาดว่าเงินปันผลส่วนใหญ่ที่ธนาคารจะจ่ายให้กับ SCBX จะถูกใช้เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการโอนบริษัทย่อย ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน และเป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อเงื่อนไขที่กำหนดบรรลุผลสำเร็จ คือ ภายหลังจากการแลกหุ้นระหว่างธนาคารและ SCBX เสร็จสิ้น โดยมีผู้แสดงเจตนาแลกหุ้นของธนาคารให้แก่ SCBX ไม่น้อยกว่า 90% และหุ้นของ SCBX ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลท.แทนหุ้นของธนาคารแล้ว และธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ทั้งนี้ธนาคารได้รับความเห็นชอบในหลักการจากธปท.ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว และล่าสุดธปท.ได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินอัตรา 50% ของกำไรสุทธิประจำปี2564

ลุ้นแลกหุ้นสำเร็จ SCB เตรียมจ่ายเงินปันผลพิเศษ

แท็กที่เกี่ยวข้อง