DOD เล็งสยายปีกกัญชง-กัญชา-พืชกระท่อม ครบวงจร

22 ต.ค. 2564 เวลา 8:34 น. 228

DOD เล็งสยายปีกกัญชง-กัญชา-พืชกระท่อม ครบวงจร หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียว เพิ่มทุน 205 ล้าน รองรับวอแรนซ์ 205 ล้านหน่วย ขายผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 2:1 ราคาหน่วยละ 0.10 บาท คาดตุน 3,700 ล้านบาท รองรับการเติบโตอีก 2 ปี

นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน 102.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 205 ล้านบาท เป็น 307.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  205 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(วอแรนซ์) ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DOD-W2) จำนวนไม่เกิน 205 ล้านหน่วย ที่จะมีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท

นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 18.00 บาทต่อหุ้น หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแปลงสภาพครบ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 3,700 ล้านบาท ซึ่งจะเข้ามารองรับการขยายงานเพื่อการเติบโตในอีก 2 ปีข้างหน้า

 

นายธนินกล่าวว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปขยายและต่อยอดธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ ซึ่งเป็นการขยายการลงทุนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เช่น การทำโรงเรือนสำหรับการเพาะปลูก การสร้างโรงสกัดแบบ Full Spectrum

ตลอดไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านการจัดจำหน่ายแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง โดยหันมามุ่งเน้นการพึ่งพาตลาดของตนเอง

 

อีกทั้งบริษัทฯ เตรียมลงทุนสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ภายใต้การสร้างคลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์ของบริษัทฯเอง เพื่อใช้กับโรงงานอาหารเสริม โรงสกัด และธุรกิจออนไลน์ 

 

นอกจากนี้ ยังจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับแผนธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการชำระคืนหนี้ระยะสั้น และระยะยาวกับสถาบันการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งจากแผนขยายการลงทุนดังกล่าว จะเป็นการช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำของ DOD ในฐานะผู้สกัด ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีสารสกัดจากกัญชง-กัญชา พืชกระท่อม รวมถึงสมุนไพรอื่นๆที่ครบวงจรระดับต้นๆของประเทศ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง