โค้งสุดท้าย! 11 เดือนรายได้รัฐยังต่ำเป้า กว่า 2.85 แสนล้าน

29 ก.ย. 2564 เวลา 6:38 น. 56

คลัง เผย 11 เดือนปีงบฯ 64 การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ยังต่ำเป้ากว่า 2.85 แสนล้านบาท หลังออกนโยบายเพิ่มสภาพคล่องช่วยประชาชนช่วงโควิด ขณะที่กู้ชดเชยขาดดุลพุ่ง 6.75 แสนล้านบาท

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกรคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2,105,023 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 285,670 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.9 และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 57,292 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6

 

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ต่ำกว่าประมาณการ 186,921 84,998 และ 19,026 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.4 14.7 และ 12.4 ตามลำดับ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง ประกอบกับมีการดำเนินนโยบายการคลังและภาษีเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและบรรเทาภาระแก่ประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

ขณะที่ฐานะการคลังของรัฐตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 2,144,766 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,905,931 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 675,210  ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 499,342 ล้านบาท

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล 11 เดือน ปีงบประมาณ 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง