ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง"ชาญชัย แสวงศักดิ์" เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด

26 ก.ย. 2564 เวลา 3:45 น. 96

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้ง "ชาญชัย แสวงศักดิ์" เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายนนี้

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น

โดยที่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ต้องพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการตุลาการ ศาลปกครองจึงได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด และได้เสนอชื่อต่อวุฒิสภา ซึ่งในคราวประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หน้า ๑ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2564  เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง