SCB ปรับโครงสร้างใหญ่ เตรียมโยกผู้ถือหุ้นไป SCBX ก่อนเพิกถอนออกจากตลท.

22 ก.ย. 2564 เวลา 11:53 น. 4.7k

SCB แจ้งตลท.เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 15 พ.ย. 64 อนุมัติปรับโครงสร้างธุรกิจ ย้ายผู้ถือหุ้นไปบริษัทโฮลดิ้งส์ SCBX พร้อมโอนบริษัทย่อยมูลค่าประมาณ 19,504 ล้านบาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) (SCB) แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 22 กันยายน 2564 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง(แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น) โดยธนาคารได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด คือบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB X Public Company Limited) (SCBX) ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าบริษัท ไทยพาณิชย์ โฮลดิ้งส์

จำกัด (มหาชน) (SCB Holdings Public Company Limited) ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น SCBX เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company)

 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลท. และSCBX ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แล้ว SCBX จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร ในอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของSCBX

ทั้งนี้ ในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว SCBX จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่า 90% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารเสร็จสิ้น หลักทรัพย์ของ SCBX จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลท. แทนหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกัน ทั้งนี้ธนาคารจะดำเนินการให้ SCBX ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์เดียวกันกับธนาคาร (คือ SCB) ในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน นอกจากนี้ ยังพิจารณาอนุมัติการโอนย้ายบริษัทย่อยในกลุ่มของธนาคารให้แก่ SCBX หรือบริษัทย่อยของ SCBX โดยธนาคารประมาณการว่ามูลค่ารวมของการโอนย้ายบริษัทย่อยจะอยู่ที่ประมาณ 19,504 ล้านบาท ซึ่งการโอนย้ายบริษัทดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของธนาคาร 

 

ขณะเดียวกัน จะโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ของ SCBX ซึ่งจะถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวเกือบทั้งสิ้น 99.99% (Card X) เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน โดยในส่วนของสิทธิเรียกร้องที่เป็นคดีความ และสิทธิเรียกร้องที่ค้างชำระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันนั้น ธนาคารจะโอนให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ ซึ่งจะถูกจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทย่อยของ Card X

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น จะเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิประจำปี และกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะล่าสุดของธนาคารจำนวนประมาณ 70,000 ล้านบาท ให้แก่ SCBX และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในขณะนั้นของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการกำหนดจำนวนเงินปันผลที่จะจ่าย การกำหนดวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ภายใต้ข้อบังคับของธนาคารและกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ 

 

ทั้งนี้ คาดว่าเงินปันผลส่วนใหญ่ที่ธนาคารจะจ่ายให้กับ SCBX ดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนบริษัทย่อยและธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน และเป็นเงินลงทุนสำหรับ SCBX ในการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก รวมทั้งเพื่อเป็นเงินปันผลที่ SCBX จะพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในขณะนั้นของ SCBX ภายหลังจากการแลกหุ้นระหว่างธนาคารและ SCBX เสร็จสิ้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง