สศค. เผย "พิโกไฟแนนซ์" แก้หนี้นอกระบบแล้ว 5 แสนราย รวมกว่า 1.2 หมื่นล้าน

27 ก.ค. 2564 เวลา 12:36 น.105

สศค. เผยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ช่วยแก้หนี้นอกระบบ ตั้งแต่ ธ.ค.59 - มิ.ย.64 แล้วกว่า 5.5 แสนราย เป็นเงินกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท โดยเป็นหนี้เสีย หรือ NPL กว่า 3.2 หมื่นราย หรือ 17.67% ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม ขณะเดียวกันจับเจ้าหนี้นอกระบบได้แล้ว 9,596 ราย

นางสาวสภัทร์พร  ธรรมาภรณ์พิลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบผ่านสินเชื่อ “พิโกไฟแนนซ์” ให้กับประชาชนรายย่อย ตั้งแต่ธันวาคม 2559 จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 ได้มีการอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 553,974 บัญชี รวมเป็นวงเงิน 12,698.10 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 22,921.83 บาทต่อบัญชี

 

ทั้งนี้ ภาพรวมสถานะสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 มียอดสินเชื่อคงค้างจำนวนทั้งสิ้น198,217บัญชี คิดเป็นจำนวนเงิน 4,233.97ล้านบาท โดยมีสินเชื่อค้างชำระ 1 - 3 เดือน สะสมรวมทั้งสิ้น 27,432 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินสะสมรวม 627.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.83 ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม และมีสินเชื่อค้างชำระที่เกินกว่า 3 เดือน (NPL) สะสมรวมจำนวน 32,440 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินสะสมรวม 748.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.67 ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม

 

ขณะที่ ภาพรวมการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 มีจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้วสะสมสุทธิ 985 ราย ใน 75 จังหวัด แบ่งเป็น

 

สินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์สะสมสุทธิทั้งสิ้น 885 ราย ใน 74 จังหวัด และมีจำนวนผู้เปิดดำเนินการแล้ว 847 รายใน 74 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้เปิดดำเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา (79 ราย) กรุงเทพมหานคร (67 ราย) และขอนแก่น (51 ราย)

 

ส่วนสินเชื่อประเภทพิโกพลัส ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกพลัสสะสมสุทธิทั้งสิ้น 156 รายใน 49 จังหวัดและมีจำนวนผู้เปิดดำเนินการแล้ว 138 ราย ใน 45จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้เปิดดำเนินการมากที่สุด3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา (20 ราย) อุดรธานี (9 ราย) อุบลราชธานีและกรุงเทพมหานคร (จังหวัดละ 8 ราย)

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานภาคี แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่กระทำผิดกฎหมายจำนวนสะสม 9,596 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 244 ราย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เปิดดำเนินการได้ทางเว็บไซต์ www.1359.go.th และสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมายได้โดยตรงที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน1599 ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สายด่วน 1359 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) โทร.025753344 และสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน โทร. สายด่วน 1359

แท็กที่เกี่ยวข้อง