สินเชื่ออิ่มใจ กู้ผ่านแอป MyMo ออมสิน ผู้ประกอบการร้านอาหารเช็คด่วนที่นี่

23 ก.ค. 2564 เวลา 9:35 น. 28.6k

สินเชื่ออิ่มใจ กู้ผ่านแอป MyMo ออมสิน ผู้ประกอบการร้านอาหาเครื่องดื่มมีสิทธิกู้สูงสุด 1 แสนบาท โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ตรวจสอบคุณสมบัติ ขั้นตอนวิธียื่นขอกู้เพื่อรับสิทธิรีบเช็คด่วน

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้ออกมาตรการเยียวยาให้ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด19 โดย ธนาคารออมสิน ได้เปิดโครงการ "สินเชื่ออิ่มใจ" เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

 

ล่าสุด ธนาคารออมสิน  ได้เปิดให้ผู้ผ่านหลักเกณฑ์ สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน สามารถยื่นขอกู้ที่ แอป MyMo   ปัจจุบันพบว่ามีผู้ลงทะเบียนและส่งข้อมูลกิจการร้านอาหารของตนเองให้ ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตันแล้ว เป็นจำนวนกว่า 25,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 64)

 

 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข สินเชื่ออิ่มใจ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 

กลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

วงเงินสินเชื่อต่อราย

 • ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

 

ระยะเวลาการกู้ยืม

ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

 

หลักประกัน

 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

 

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ

 

พิจารณาเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือมีสถานะปกติตามความหมายของ NCB

 

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อ

ลงทะเบียนทาง เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

 

แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

 • แนบรูปถ่ายใบเสร็จ / สัญญาเช่า / ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ
 • ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ
 • คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่ MyMo Application

 

ธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เข้าเกณฑ์

 • ร้านห้องแถว
 • ร้านอาหารในห้าง / ฟู้ดคอร์ท
 • ภัตตาคาร
 • รถฟู้ดทรัค
 • Pop-up Store
 • แผงลอย

สินเชื่ออิ่มใจ กู้ผ่านแอป MyMo ออมสิน ผู้ประกอบการร้านอาหารเช็คด่วนที่นี่

 

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

 1. ลงทะเบียนหน้าเว็บธนาคาร
 2. ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
 3. รอรับผลการตรวจคุณสมัครเบื้องต้น
 4. ยื่นกู้ผ่าน MyMo
 5. รอรับผลอนุมัติทาง SMS
 6. ทำสัญญาผ่าน MyMo

 

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ

ผู้สนใจจะต้องลงสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่าน เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

เข้าสู่เมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” วิธีที่ 1 

สินเชื่ออิ่มใจ กู้ผ่านแอป MyMo ออมสิน ผู้ประกอบการร้านอาหารเช็คด่วนที่นี่

 

เข้าสู่เมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” วิธีที่ 2

สินเชื่ออิ่มใจ กู้ผ่านแอป MyMo ออมสิน ผู้ประกอบการร้านอาหารเช็คด่วนที่นี่

 

การทำรายการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 • มี 17 ขั้นตอน

 

 

สินเชื่ออิ่มใจ กู้ผ่านแอป MyMo ออมสิน ผู้ประกอบการร้านอาหารเช็คด่วนที่นี่

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 • มีด้วยกัน 7 ขั้นตอน

 

สินเชื่ออิ่มใจ กู้ผ่านแอป MyMo ออมสิน ผู้ประกอบการร้านอาหารเช็คด่วนที่นี่

 

สถานะการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 • มีด้วยกัน 3 ขั้นตอน

 

สินเชื่ออิ่มใจ กู้ผ่านแอป MyMo ออมสิน ผู้ประกอบการร้านอาหารเช็คด่วนที่นี่

 

ที่มา: ธนาคารออมสิน 

แท็กที่เกี่ยวข้อง