เปิดเงื่อนไข"ไอแบงก์"พักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกหนี้ที่กระทบจากปิดกิจการ

20 ก.ค. 2564 เวลา 4:43 น. 108

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกหนี้ที่กระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการควบคุมสูงสุด เช็กเงื่อนไขคุณสมบัติลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมมาตรการ รายละเอียดที่นี่

20ก.ค.64 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกหนี้และเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งในพื้นที่ควบคุมฯและนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ

 

โดยการออกมาตรการพักชำระค่างวด (เงินต้นและกำไร) นาน 2 เดือน สำหรับลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs สินเชื่อธุรกิจรายย่อย MSMEs และสินเชื่ออุปโภคบริโภค  เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนสิงหาคม และ กันยายน  2564  

 

ทั้งนี้การพักชำระค่างวดนาน 2 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม และ กันยายน 2564 นั้น จะไม่เป็นการขยายระยะเวลาของสัญญา แต่ให้นำไปชำระในงวดสุดท้ายตามสัญญาเดิม พร้อมยกเว้นเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นระหว่างการพักชำระหนี้ 

 

คุณสมบัติของลูกค้าที่จะเข้าร่วมมาตรการ 
 

  • เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs หรือลูกหนี้ธุรกิจรายย่อย MSMEs ที่เป็นผู้ประกอบกิจการ หรือ ลูกหนี้สินเชื่ออุปโภคบริโภคที่เป็นลูกจ้าง/พนักงาน  ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ 
  • ต้องไม่มีสถานะเป็น NPF  ณ วันที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือ 

 

สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ได้แก่ ลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการอื่นที่ธนาคารประกาศใช้ในปัจจุบัน เช่น มาตการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 หรือมาตรการ Debt Consolidate

 

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ

  • ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่พนักงานการตลาดสินเชื่อ (RM) หรือผ่านสาขาธนาคาร  
  • ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจรายย่อย MSMEs และสินเชื่ออุปโภคบริโภค สามารถแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์  [email protected] 
  • ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ibank Call Center 1302

*หมายเหตุ: 

 

1."อัตรากำไร/ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์ธนาคารมิใช่ดอกเบี้ยหรือเป็นคำเรียกแทนดอกเบี้ย แต่มาจากหลักการที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม"

2. อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คืออัตราที่คำนวณได้จากประมาณการรายได้ของธนาคารและอัตราสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนเงินฝาก ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินฝากที่ธนาคารประกาศเมื่อครบกำหนดการฝาก

เปิดเงื่อนไข"ไอแบงก์"พักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกหนี้ที่กระทบจากปิดกิจการ