“SABUY” ผนึก “TKS” ปิดดีลกว่า 2 พันล้านบาท สร้าง Business Synergy

25 มิ.ย. 2564 เวลา 23:20 น. 72

“SABUY” จับมือ “TKS” ทุ่ม2 พันล้านบาท ต่อยอด E-Money ขยาย Eco System สร้างการเติบโตแนวกว้าง คาด2ปีเห็นการเติบโต

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ (“ SABUY”) ได้อนุมัติการเข้าเป็นพันธมิตรธุรกิจ กับ กลุ่มบริษัท บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) และ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”)

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ SABUY จำนวน 110,000,000 หุ้น (9.68%) จำหน่ายให้แก่ TKS (เพื่อรองรับ แผนการที่ SABUY จะเข้าลงทุนใน TBSP)คิดเป็นมูลค่ารวม 984,500,000 บาท ในราคาหุ้นละ 8.95 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามกฏเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยหลังจากเพิ่มทุน “SABUY” จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิมจำนวน 1,182,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,292,250,000 บาท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ “SABUY” ได้อนุมัติให้ “SABUY” เข้าลงทุนในบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TKS ด้วยการซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 150,061,118 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.48 ของ        จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ TBSP ด้วยมูลค่า เงินลงทุน 2,005,022,000 บาท หรือราคาหุ้นละ 13.3614 บาท

ขณะเดียวกัน TBSP จะเข้าซื้อหุ้น บริษัท พลัส เวนดิ้ง จำกัด (VDP) ซึ่ง “SABUY” ถืออยู่ ในจำนวน 2,583,720 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VDP ซึ่งดำเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าอัตโนมัติให้แก่ TBSP ด้วยมูลค่าการขาย 1,022,522,000 บาท

โดยสัดส่วนการถือหุ้นหากได้รับการอนุมัติรายการทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ “SABUY” “TKS” และ “TBSP” แล้วจะเป็นดังนี้คือ “TKS” จะถือหุ้นจำนวน 9.68% ใน “SABUY” ในขณะที่ “SABUY” จะถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน “TBSP” จำนวนไม่น้อยกว่า 73.48% โดย SABUY จะจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น TBSP จำนวน 3,110,680 หุ้นในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 13.3614 บาท จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของTBSP (ยกเว้น TKS ซึ่งไม่ประสงค์จะขายหุ้นเพิ่มเติม) คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,046,584,943.94 บาท

 “การรวมพลังกันในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 3 กลุ่มบริษัท และ ช่วยต่อยอดธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดย “SABUY” พร้อมจะนำความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีค้าปลีกรูปแบบใหม่ รวมถึงระบบ SABUY Payment System, SABUY Money, CRM & Logistics Solutions  ตลอดจน SABUY Eco System ซึ่งมีผู้ใช้กว่า 20 ล้านคนไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ “TKS” และ “TBSP” อย่างมีประสิทธิภาพ โดย “SABUY”

คาดว่าการร่วมมือกันครั้งนี้ จะเกิดระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก Plastic (Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯและเป็นการเสริมสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของบริษัทฯ

ด้านนายจุติพันธ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) กล่าวว่า “TKS” มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรธุรกิจกับกลุ่ม “SABUY”  เรามั่นใจว่า ความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการพิมพ์แบบครบวงจรของ TKS และ TBSP และเครือข่ายธุรกิจในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของ SABUY

 

และ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเข้าร่วมใน SABUY Eco System และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกลุ่ม “TKS” นอกเหนือจากธุรกิจการพิมพ์แล้ว  TKS ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน ‘SYNEX’ หรือ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าด้านไอที อิเล็กทรอนิกส์ ของไทย อีกด้วย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: