svasdssvasds

กรมศุลฯ แจง อ.จะนะ จ.สงขลา ตั้งเขตปลอดภาษีได้

29 พ.ค. 2564 เวลา 1:04 น. 254

กรมศุลกากรแจง อ.จะนะ จ.สงขลา ยื่นขอจัดตั้งเขตปลอดภาษีได้ พร้อมรับสิทธิ์พิเศษ ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำจาก 60 ล้านเหลือ 10 ล้าน ลดวงเงินค้ำประกันแบงก์จาก 5 ล้านเหลือ 2 ล้าน

รายงานข่าวจากกรมศุลกากรระบุว่า  คณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลานั้น เป็นการแก้ไขคำจำกัดความของโครงการเมืองต้นแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเดิมกำหนดให้หมายถึงท้องที่เฉพาะอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เท่านั้น

 

ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมถึงพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศกำหนดเพิ่มเติม (อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) จึงมีการแก้ไขร่างกฎกระทรวงดังกล่าว โดยเพิ่มเติมคำว่า “และพื้นที่อื่นใดที่รัฐมนตรีกำหนดให้เป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งอาจจะมีการประกาศต่อไปในอนาคต โดยไม่ต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงอีก

 

 ผลของการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นผลทำให้กรณีที่ผู้ประกอบการมีความประสงค์จะจัดตั้งเขตปลอดอากรในพื้นที่อำเภอจะนะ หรือพื้นที่อื่นที่อยู่ในโครงการเมืองต้นแบบจะได้รับสิทธิพิเศษบางประการ เช่น ลดเกณฑ์ขั้นต่ำเรื่องทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จาก 60 ล้านบาท เหลือ 10 ล้านบาท หรือลดการวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร เพื่อประกันความเสียหาย จากเดิม วงเงิน 5 ล้านบาท เป็นวงเงิน 2 ล้านบาท 

ทั้งนี้ สิทธิพิเศษในการจัดตั้งเขตปลอดอากรข้างต้น (ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หากนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออก จะได้รับการยกเว้นอากร ณ ขณะนำเข้า) ไม่เกี่ยวกับการจัดตั้งร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop) เนื่องจาก การจัดตั้งเขตปลอดอากร เป็นการจัดตั้งตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ส่วนการจัดตั้งร้านค้าปลอดอากร ซึ่งเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนชนิดหนึ่ง เป็นการจัดตั้งตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

 

นอกจากนี้ ร่างกฎกระทรวงข้างต้น ยังมีการแก้ไขในเรื่องอื่น ๆ ด้วย เช่น การแก้ไขคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรประเภทพาณิชยกรรม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็นการสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศด้วย