ก.ล.ต.เตรียมปรับเกณฑ์ รับคำสั่งซื้อขายหุ้นแบบ WFH

28 เม.ย. 2564 เวลา 9:11 น.203

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นแก่ภาคธุรกิจ พร้อมเปิดทางให้รับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบ Work from Home รองรับ New Normal

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนอกสถานที่ทำการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามแนวทาง Regulatory Guillotine เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ และสอดรับกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ได้ดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine โดยทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home: WFH) โดยจัดให้มีระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับ WFH ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินการได้แล้ว

ทั้งนี้ ต่อมาผู้ประกอบธุรกิจมีข้อเสนอว่า เพื่อรองรับความปรกติใหม่ (New Normal) ควรเปิดให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในลักษณะ WFH ได้ ก.ล.ต. จึงได้หารือร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ผู้ประกอบธุรกิจ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเห็นควรปรับปรุงกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ให้เป็นหลักการ principle based มากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถรับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในลักษณะ WFH ภายใต้ New Normal ได้ จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นในการให้บริการ

ขณะเดียวกัน ยังมีมาตรการดูแลประโยชน์และข้อมูลของลูกค้าอย่างเพียงพอ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีระบบงานและการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการรักษาความลับของข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าการดำเนินงานในที่ทำการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง