PTTทุ่ม 2.5 หมื่นล้าน ซื้อหุ้น GPSCจาก PTTGCอีก12.73% ปรับโครงสร้างธุรกิจกลุ่ม

23 เม.ย. 2564 เวลา 2:49 น. 773

PTT ปรับโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม เข้าซื้อ GPSC อีก 12.73% จาก PTTGC มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท ที่หุ้นละ 70 บาท 

 

บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของ ปตท. โดยให้ ปตท. และบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จากัด (SMH) (SMH เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.) ซื้อหุ้นสามัญบมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) จากบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) จำนวน 358,936,756 หุ้น หรือประมาณ 12.73% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GPSC ในราคา 70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า รวมประมาณ 25,126 ล้านบาท (ธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ)

ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ ปตท. SMH และ PTTGC อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้น GPSC  โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2564

การเข้าซื้อหุ้น GPSC ข้างต้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จเสร็จสิ้น ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของ PTTGC

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC และภาระภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ปัจจุบัน ปตท. ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 31.72% และ PTTGC ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 22.73% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยภายหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าว ปตท. และ SMH จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนรวม 44.45% และ GC จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน 10.00% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าของ ปตท. ผ่านบริษัท Flagship ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

ด้านที่ประชุมคณะกรรมการ PTTGC  มีมติเห็นชอบให้บริษัทขายหุ้นสามัญของ GPSC ให้แก่ PTT จำนวน 305,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10.82% และ SMH จำนวน 53,936,756 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.91% จำนวนทั้งหมด358,396,756 หุ้น คิดเป็น 12.73% ในราคาหลังปรับปรุงเงินปันผลจะมีราคาหุ้นละ 70 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 25,126 ล้านบาท

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นจะส่งเสริมให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นในธุรกิจหลักในกลุ่มปิโตรเคมีและสอดคล้องกับนโยบายในการเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม PTT โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯได้รับกระแสเงินสดเป็นจำนวนประมาณ 25,126 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายและภาระภาษีเงินได้ที่เกิดจากการเข้าทำธุรกรรม) ซึ่งเป็นการส่งเสริมสภาพคล่องและฐานะการเงินของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและ/หรือรองรับการขยายธุรกิจของตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปิดดีล แหลมฉบังเฟส 3 ปตท.-กัลฟ์ คว้าประมูล 2.9 หมื่นล้าน

ปตท.ชนะประมูลซื้อที่ดินพร้อมอาคารศูนย์ฝึกอบรมTHAI มูลค่า 1,810 ลบ

GULFเข้าซื้อหุ้น PTT NGD เพิ่มจาก "ทุนลดาวัลย์"

แท็กที่เกี่ยวข้อง