GLOCON ขายทิ้งหุ้นบริษัทย่อย ให้"ฟู้ดแลนด์ฯ"รับ112 ล้านเสริมสภาพคล่อง

25 มี.ค. 2564 เวลา 3:30 น. 1.1k

GLOCON ขายทิ้งหุ้น"ไทยเฟลคซิเบิลแพค"ทั้งหมดให้ "ฟู้ดแลนด์ฯ ฯ" 112.80 ล้าน ลดความเสี่ยงธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก นำเงินที่ได้เสริมสภาพคล่องบริษัท


นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัทไทยเฟลคซิเบิลแพค จํากัด (TFP) ซึ่งมีสถานะเป็น บริษัทย่อยของบริษัท

โดยที่บริษัทฯมีการถือหุ้นอยู่จํานวน 90,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.69 จากจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  ราคาขายหุ้นละ 1,243.66 บาท จากราคาพาร์ 1,000 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 112,800,000 บาท โดยจะขายหุ้นทั้งหมดให้กับบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด ซึ่งมีกรรมการและและผู้ถือหุ้นคือ นายอธิพล ตีระสงกรานต์ และครอบครัว 

ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัทฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด ถือหุ้นในบริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค จํากัด  อยู่จํานวน 40,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25

วัตถุประสงค์สําคัญของการจําหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ TFP ในครั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากผลการดําเนินของธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เนื่องจาก TFP ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทบริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จํากัด ซึ่งเป็นธุรกิจห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีผลประกอบการที่ขาดทุนมาโดยตลอด และเพื่อให้บริษัทฯ นําเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ TFP จํานวน 112,800,000 บาท มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

โดยการจําหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน TFP ครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับชําระด้วยเช็ค โดยชําระในวันทําสัญญาจํานวน 12,800,000 บาท และชําระส่วนทีเหลือ 100,000,000 บาทในวันส่งมอบตราสารการโอนหุ้นและเอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งกําหนดไว้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันทําสัญญา

นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติรับทราบการลาออกของนายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ จากตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากมีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และมีมติแต่งตั้งนางสาวหลุยส์ เตชะอุบล กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท ให้รักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GLOCON ปัดเอี่ยวปั่นหุ้น KIAT ยันร่วมมือก.ล.ต.หาแนวทางจ่ายค่าปรับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง