svasdssvasds

บจ.ไทยใน DJSI สร้างผลตอบแทน 5 ปี 49%

16 มี.ค. 2564 เวลา 14:28 น. 218

ตลท.เผยบจ.ไทยโดดเด่นด้านความยั่งยืนและได้รับการยอมรับระดับสากล ชี้บริษัทใน DJSI ให้ผลตอบแทนรวมสะสม 5 ปี portfolio ที่ใช้การถ่วงน้ำหนักแบบเท่ากันที่ 51% ส่วนใช้การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดอยู่ที่ 49% สูงกว่าผลตอบแทน SET100 TRI ที่ 38%

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.เปิดเผย SET Note ฉบับที่ 3-2564 ว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทยมีความโดดเด่นมากในด้านความยั่งยืนและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงในการจัดทำดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI) โดยในปี 2563 มี 11 บจ.ไทยได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก DJSI World และมี 21 บจ.ไทยอยู่ใน DJSI EM (Emerging Market) ซึ่งมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่องถึง 7 ปี และล่าสุดในSustainability Yearbook 2021 ที่จัดทำโดย S&P Global มี 11 บริษัทไทยได้รับรางวัลระดับ Gold Class ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกประเทศ  

อย่างไรก็ตาม แนวคิดด้านความยั่งยืนมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการตัดสินใจลงทุน ในปี 2563 มีนักลงทุนสถาบันมากกว่า 3,000 แห่ง ลงนามสนับสนุนหลักการ Principles for Responsible Investment (PRI) โดยองค์การสหประชาชาติ และมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการรวมมากกว่า 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

บจ.ไทยใน DJSI สร้างผลตอบแทน 5 ปี 49%

นอกจากนี้ การลงทุนที่เน้นความยั่งยืนยังให้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งผลการทดลองจัด portfolio ลงทุนในบจ.ไทยตามดัชนี DJSI EM ในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมาแบบกระจายน้ำหนักลงทุนเท่าๆ กันทุกหลักทรัพย์ พบว่า portfolio ดังกล่าวให้ผลตอบแทนรวมสะสม 51% ซึ่งมากกว่าดัชนี SET100 TRI ที่ใช้เปรียบเทียบอยู่ 13% ขณะเดียวกัน หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนยังอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นอีกด้วย โดยภายหลังจากเข้าร่วมดัชนี DJSI EM สภาพคล่องหรือมูลค่าซื้อขายโดยเฉลี่ยของหลักทรัพย์ไทยในดัชนีดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"จากการทดลองสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน (portfolio) โดยเลือกลงทุนในบริษัทจดทะเบียนไทยที่อยู่ในดัชนี DJSI EM และปรับ portfolio ตามการเปลี่ยนแปลงสมาชิกของดัชนีเป็นรายปี (annual rebalancing) เพื่อศึกษาผลตอบแทนรวมสะสมย้อนหลังประมาณ 5 ปี (4 ม.ค. 2559 จนถึง 17 ก.พ. 2564) พบว่าได้ผลตอบแทนรวมสะสมที่ 51% สำหรับ portfolio ที่ใช้การถ่วงน้ำหนักแบบเท่ากัน (equal weighting) และผลตอบแทนที่ 49% สำหรับ portfolio ที่ใช้การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด (market cap weighting) ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของ SET100 TRI ที่ 38%"