U ตัดขายทรัพย์สิน 39 รายการกว่า 3.8 พันล้าน ตุนสภาพคล่อง

15 ธ.ค. 2563 เวลา 3:02 น. 362

U หรือ"ยู ซิตี้" ตัดขายทรัพย์สิน 39 รายการ ที่ดินเปล่า-ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง - หุ้น บ.ร่วมทุน-สิทธิเช่าโรงแรมตปท. มูลค่ารวมกว่า 3,827ล้านบาท หวังตุนสภาพคล่อง ลดภาระรายจ่าย

 

15 ธันวาคม 63  นายสยาม สีวราภรณ์สกุล กรรมการ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) U เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 39 รายการ ในราคาขายรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 3,827,345,756.80 บาท (“ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน”) 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและอย่างไร 

 

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการลงทุนในโครงการและทรัพย์สินที่มีศักยภาพในราคาที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 

สินทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่
         

(1) ที่ดินเปล่า ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 28 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 25 ไร่ 1 งาน 51.7 ตารางวา ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 100,000,000 บาท
         

 (2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท มรรค๘ จำกัด ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 16 ไร่1 งาน 56 ตารางวา ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 100,000,000 บาท
          

(3) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 41 ตารางวา ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท
          

(4) หุ้นในบริษัท บุญบารมีเมตตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (BMP) จำนวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 100% และภาระหนี้เงินกู้ที่  BMP มีต่อบริษัทฯ
          

BMP มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ 1) หุ้นทั้งหมดในบริษัท แปซิฟิค เชียงใหม่ จำกัด (PC) ซึ่งมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3 ไร่ 2 งาน 51.5 ตารางวา และ 2) หุ้นทั้งหมดในบริษัท แปซิฟิค โฮเต็ล เชียงใหม่ จำกัด (PHC) ซึ่งมีทรัพย์สินสำคัญ คือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนหนึ่งของโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์สปา จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3 ไร่ 2 งาน 32.6 ตารางวา และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ตั้งอยู่บริเวณ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 69.40 ตารางวา
          

และ หุ้นในบริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (MHG) จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็น 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ MHG มีต่อบริษัทฯ โดย MHG มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารคอนโดพักอาศัยอนันตรา เชียงใหม่เซอร์วิส สวีทส์ สูง 7 ชั้น ใน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 26.5 ตารางวา  ทั้ง 2 รายการมีราคาขายรวมกันไม่ต่ำกว่าราคาประเมินทรัพย์สินของ PC, PHC และ MHG ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,116,750,000 บาทหักด้วยภาระหนี้เงินกู้ของ BMP ณ วันซื้อขาย โดย ณ วันที่ 30 ก.ย.63 BMP มีภาระหนี้เงินกู้เท่ากับ 1,130,250,871 บาท
          

(5) หุ้นในบริษัท ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (RBP) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ จำกัด (PKA) จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ RBP มีต่อ PKA ในสัดส่วน 50% ของภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมด ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 485,997,688.77 บาท โดย RBP มีที่ดินเปล่า ต.ราษฎร์บูรณะ (บางแจงร้อนนอก) อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 27 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าวกับผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ
          

(6) หุ้นในสัดส่วน 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จะตั้งขึ้นใหม่ ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 256,415,647.06 บาท โดยบริษัทย่อยที่จะตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าวจะเข้าถือครองทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดินเปล่า ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริเวณ ต.ราษฎร์บูรณะ, ต.บางแจงร้อนใน อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวม 16 ไร่ 2 งาน 38.8 ตารางวา ซึ่งบริษัท มีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าวกับผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ
          

(7) หุ้นในบริษัท โปรเจค กรีน จำกัด (PG) จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ PG มีต่อบริษัทฯ ในสัดส่วน 50% ของภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมด ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 639,538,969.48 บาท โดย PG มีที่ดินเปล่า ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 51 ไร่ 2 งาน 97.7 ตารางวา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าวกับผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ
          

(8) หุ้นในบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จำกัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไพร์ม แอเรีย 9 จำกัด) (PA9) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ PA9 มีต่อบริษัทในสัดส่วน 50% ของภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมด ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 228,983,924.66 บาท โดย PA9 มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ ที่ดินเปล่า บริเวณ ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6 ไร่ 90.8 ตารางวา ทั้งนี้ บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าวกับผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ
          

(9) หุ้นในบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน จำกัด (ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด) (PA38) จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ PA38 มีต่อบริษัทฯ ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 901,000,000 บาท โดย PA38 มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริเวณ ต.พระโขนง อ.คลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2 ไร่ 36 ตารางวา
          

(10) หุ้นในบริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด (Unison) จำนวน 3,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1,000,000,000 บาท โดย Unison มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสำนักงาน (อาคารทีเอสที) บริเวณ ต.ลาดยาว (บางซื่อฝั่งเหนือ) ต.จอมพล อ.บางเขน (บางซื่อ) และอ.จตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา
          

(11) หุ้นใน Underwood Street Limited (Underwood) กรรมสิทธิ์ของ Lombard Estate Holdings Limited (LEH) จำนวน 3,300,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์ คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ Underwood มีต่อ LEH ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 2,625,000 ปอนด์ (หรือประมาณ 105,408,581.25 บาท) โดยมีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิการเช่าอาคารสำนักงานในประเทศอังกฤษ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,379 ตารางเมตร
          

(12) หุ้นใน VH Dresden Hotelbetriebs GmbH (VH Dresden) กรรมสิทธิ์ของ Vienna House Hotelmanagement GmbH (VHHM) จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) โดยมีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House QF Dresden ในประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6,073 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี
          

(13) หุ้นใน VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH (VHE Leipzig) ของ VHHM จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Leipzig ในประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 9,071 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี
          

(14) หุ้นใน REVO Munchen Hotelbetriebs GmbH (REVO Munchen) กรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร โดย REVO Munchen มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Revo Munich ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)
          
(15) หุ้นใน Vienna House REVO Katowice Sp. z o.o. (VH REVO) กรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 ซลอตีโปแลนด์คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร โดยมีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Revo Katowice ตั้งอยู่ที่ประเทศโปแลนด์ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)
        

 

(16) หุ้นใน VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH (VHE Berlin) กรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็น 100% ราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Berlin ในประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,852 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 15 ปี
          

(17) หุ้นใน VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH (VH Kronberg) กรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House MQ Kronberg im Taunus ในประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 4,832 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 19 ปี
          

(18) หุ้นใน VH Warsaw Hotel Sp. z o.o. (VH Warsaw) กรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 ซลอตีโปแลนด์ คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Mokotow Warsaw ในประเทศโปแลนด์ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 8,194 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 18 ปี
          

(19) หุ้นใน Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH (Andel’s Berlin) กรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Andel’s Berlin ในประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 90,000 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 14 ปี
          

(20) หุ้นใน Vienna House Andel’s Cracow Sp.z o.o. (เดิมชื่อ UBX Krakow Sp.z o.o.) (VH Andel’s Cracow) กรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 ซลอตีโปแลนด์ คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna HouseAndel’s Cracow ในประเทศโปแลนด์เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10,986 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 39 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 27 ปี
          

(21) หุ้นในบริษัท UBM+VH Hotels GmbH (UBM+VH) กรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 2,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็น 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ หุ้นทั้งหมดใน MG Sendling Hotelbetriebsgesellschaft mbH (MG Sendling) ซึ่งถือสิทธิการเช่าโรงแรม Holiday Inn Munich Westpark ในประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 12 ปีและ หุ้นทั้งหมดใน Leuchtenbergring Hotelbetriebsgesellschaft mbH (LH) ซึ่งถือสิทธิการเช่าโรงแรม Holiday Inn Munich Leuchtenbergring ในประเทศเยอรมนีเป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 16 ปี
          

(22) หุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จะตั้งขึ้นใหม่ที่บริษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (VH Wismar Co.) ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร ภายใต้เงื่อนไขว่า โดย VH Wismar Co. จะเข้าถือครองทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Stadt Hamburg Wismar ในประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,789 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 9 ปี
         

 (23) หุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จะตั้งขึ้นใหม่ที่บริษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (VHE Osnabruck Co.) ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร โดย VHE Osnabruck Co. จะเข้าถือสิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Osnabruck ในประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 4,644 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 15 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 9 ปี
          

(24) (ก) หุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จะตั้งขึ้นใหม่ที่บริษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด หรือ (ข) หุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (Greifswald Co.) ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร  โดย Greifswald Co. จะเข้าถือสิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Greifswald ในประเทศเยอรมนี (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)
          

(25) หุ้นใน Vienna House Germany II GmbH (VHG II) กรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร โดย VHG II มีหุ้นในบริษัทตามรายการที่ (26) ถึงรายการที่ (37) (VHG II Group Co.) ซึ่งบริษัทอาจพิจารณาขายหุ้นใน VHG II Group Co. แยกเป็นบริษัทในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโรต่อบริษัท
          

(26) หุ้นใน Vienna House Rostock GmbH (VHR) กรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 3 หุ้น ไม่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร โดย VHR ถือสิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Sonne Rostock ในประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,117 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี และ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Rostock ในประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,064 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี
         

 (27) หุ้นใน Vienna House Stralsund GmbH (VH Stralsund) กรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 2 หุ้น ไม่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Baltic Stralsund ในประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,504 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี
          

(28) หุ้นใน Vienna House Eisenach GmbH (VH Eisenach) กรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 2 หุ้น ไม่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร มีทรัพย์สินที่สำคัญ คือ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Thüringer Hof Eisenach ในประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,461 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี
          

(29) หุ้นใน Vienna House Germany III GmbH (VHG III) กรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร โดยมีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ 1) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Remarque Osnabruck ในประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6,708 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 29 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 13 ปี และ 2) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna Townhouse Goethe Berlin ในประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,021 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 4 ปี
          
(30) หุ้นใน Vienna House Parkhotel Braunschweig GmbH (VH Parkhotel) กรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Steigenberger Parkhotel Braunschweig ในประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 7,009 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 25 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี          

 

(31) หุ้นใน Vienna House Leipzig GmbH (VH Leipzig) กรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร โดยมีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna Townhouse Bach Leipzig ในประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,752 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 8 ปี
          

(32) หุ้นใน Vienna House Easy München GmbH (VH Easy Munchen) กรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Munchen ในประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3,523 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 10 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 3 ปี
          

(33) หุ้นใน Vienna House Germany IV GmbH (VHG IV) กรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ 1) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Mo. Stuttgart ในประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6,868 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 10 ปีและ 2) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Ernst Leitz Wetzlar ในประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,547 ตารางเมตร เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี
          

(34) หุ้นใน Vienna House Easy Potsdam GmbH กรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Potsdam ในประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,289 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 9 ปี
          

(35) หุ้นใน Vienna House Easy Bremen GmbH (VH Easy Bremen) กรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ 1) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Bremen ในประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,892 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือ ระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปีและ 2) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Mannheim ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 25 ปี(เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)
          

(36) หุ้นใน Vienna House Baden-Baden GmbH (VH Baden-Baden) กรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6,250 ยูโร คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร (หรือประมาณ 36.33 บาท) มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna Townhouse Batschari Baden-Baden ในประเทศเยอรมนีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3,019 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 10 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 1 ปี
         

 (37) หุ้นใน Vienna House Schaffhausen GmbH (VH Schaffhausen) กรรมสิทธิ์ของ VHG II จำนวน 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 ฟรังก์สวิส คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House zur Bleiche Schaffhausen ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 7,504 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 14 ปี
          

(38) การตกลงยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าสิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Raunheim ซึ่งถือโดย VHE Raunheim Hotelbetriebs GmbH ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)
          

(39) การตกลงยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าสิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Wroclaw ถือโดย VHE Wroclaw Hotel Sp. z o.o. ตั้งอยู่ที่ประเทศโปแลนด์ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)
          

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้มีผลกระทบต่อโครงสร้างทรัพย์สินของบริษัทฯ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนทางบัญชีจากธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินเป็นจำนวนประมาณ 4,170 ล้านบาท จึงมีความสำคัญและสมควรที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับทราบรายละเอียดและพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว
          

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้นำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือน เม.ย.64 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน และเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะแต่งตั้ง บล.ไอ วี โกลบอล เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน และจัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

 

นอกจากนี้ได้อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แทนนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563

 

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

 

จากเดิม

 

"นายสยาม สีวราภรณ์สกุล หรือ นายสุรจิตร ก้องวัฒนา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายคีรี กาญจนพาสน์ หรือ นายกวิน กาญจนพาสน์ หรือ นายคง ชิ เคือง คนใดคนหนึ่รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท"

 

เปลี่ยนเป็น

 

"นายสยาม สีวราภรณ์สกุล หรือนายสุรจิตร ก้องวัฒนา หรือ นางสาวสรญา เสรียรโกเศศ คนใดคนหนึ่งลงลายมือซื่อร่วมกับ นายคีรี กาญจนพาสน์ หรือนายกวิน กาญจนพาสน์ หรือ นายคง ซิ เคือง คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท"

 

รับทราบการลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัทของนายสยาม สีวรภรณ์สกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมอนุมัติแต่งตั้งนางสาวหัสยา นุ่นแจ้ง เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (แทนนายสยาม สีวราภรณ์สกุล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันวาคม 2563

 

 

อ่านต้นฉบับที่นี่

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง