ออมสินทุ่ม 1,500 ล้านบาท ซื้อหุ้น "เงินสดทันใจ"

17 พ.ย. 2563 เวลา 23:54 น. 17.2k

SAWAD แจ้งตลท. ธนาคารออมสินซื้อหุ้นบริษัทย่อย "เงินสดทันใจ" วงเงิน 1,500 ล้านบาท ถือหุ้น 49% ดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

รายงานข่าวจาก บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมบริษัทมีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้น 100% เข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยธนาคารออมสินเข้าร่วมลงทุนวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 49%

ทั้งนี้ การร่วมลงทุน บริษัท ธนาคารออมสิน และบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด จะตกลงกันในเงื่อนไขและรายละเอียดของการเข้าร่วมลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกิจระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้จัดวางมาตรการเพื่อขจัดหรือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ว

 

สำหรับการเข้าร่วมของธนาคารออมสิน วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,300.5 ล้านบาท และมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญเดิมจากบมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำนวนไม่เกิน 193,900,000 บาท ในราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมหุ้นละ 306 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง