QTC แจ้งเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น  ไม่กระทบนโยบายบริหาร

09 มิ.ย. 2563 เวลา 6:57 น. 358

 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่  หรือ QTC  เปิดเผยว่า ตามสรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งว่า นาย อภิชาติ สระมูล ได้เข้าซื้อหุ้นของ QTC ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 จ านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 12.4602% ของสิทธิออกเสียงทั้หมดของกิจการ
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 10  ลำดับแรกมีการเปลี่ยนแปลงไปดังตามที่แสดงในตารางด้านล่างนี้

 

QTC แจ้งเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น  ไม่กระทบนโยบายบริหาร

QTC แจ้งเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น  ไม่กระทบนโยบายบริหาร

 


 

"อภิชาติ สระมูล"เก็บหุ้น QTC 12.46%

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้บริษัทไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจหลัก  หรือโครงสร้างการจัดการของบริษัท ทั้งนี้หากต่อไปในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างการบริหารงานหรือนโยบายการด าเนินงาน บริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง