"Jamil Mohamed" ขายหุ้น GLOCON 5.2657% 

26 พ.ค. 2563 เวลา 2:16 น. 340


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานแบบการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยเป็นการจำหน่ายหุ้นบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)หรือ GLOCON โดย นาย Jamil Mohamed เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 คิดเป็น 5.2657% จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคงถืออยู่  7.8203%     

จำนวนหลักทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ายคิดเป็น 5.2657% จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มเป็น 7.8203%

ลักษณะธุรกิจ : GLOCON

ธุรกิจหลักได้แก่ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น พลาสติกชนิดอ่อนตัว ( Flexible Packaging) ขวด พีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate Bottle) และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ Vacuum เช่น ถาดบรรจุอาหาร เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ยังได้ลงทุนและประกอบธุรกิจต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องและเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ และธุรกิจในรูปแบบการตลาดเครือข่าย ธุรกิจสินค้าผลไม้อบแห้งในตลาดต่างประเทศ รวมถึงสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อกระจายสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อขนาดใหญ่

แท็กที่เกี่ยวข้อง