NUSA เพิ่มทุน 2,000 ล้านหุ้นขาย PP หุ้นละ 0.50 บาท

27 เม.ย. 2563 เวลา 6:21 น. 665

NUSA เพิ่มทุน 2,000 ล้านหุ้น ขายPP 2 รายคือ Plural Capital Company Limited และ Mr. Uwern SAE FUNG หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (NUSA) แจ้งรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่5/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น.ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,597,464,031 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,641,082,611 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 9,641,082,611 บาท

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 2,000,000,000 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่
(1.1) Plural Capital Company Limited. จำนวน 1,500,000,000 หุ้น
(1.2) Mr. Uwern SAE FUNG จำนวน 500,000,000 หุ้น

โดยผู้ลงทุน 2 รายดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งที่ส่งมาด้วยกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาทในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีราคาหุ้นละ 0.288 คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 2,000,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 26.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ในปัจจุบันบริษัทมีจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งสิ้น 7,641,082,611 หุ้น) หรือประมาณร้อยละ 20.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

-เพื่อเสริมสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

-เพื่อเป็นขยายธุรกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต

-เพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน 

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น

-เพื่อขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว

- เป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ

- เป็นการเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจที่จะสามารถส่งเสริมการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกันได้

-เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แท็กที่เกี่ยวข้อง