svasdssvasds

ดีเดย์ 21 มิ.ย. บัญชีกลางจ่าย ช.ค.บ.งวดแรก

12 มิ.ย. 2562 เวลา 9:31 น. 1.6k

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย ช.ค.บ. ให้ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่รับเบี้ยหวัดบำนาญและเงิน ช.ค.บ. รวมกันไม่ถึง 10,000 บาท ให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท โดยจะจ่าย 21 มิ.ย.เป็นงวดแรก

               นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 แล้ว โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่มีสิทธิในรอบการจ่ายบำนาญประจำเดือน สำหรับเดือนมิถุนายน 2562 นี้ จะจ่ายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นเดือนแรก

ดีเดย์ 21 มิ.ย. บัญชีกลางจ่าย ช.ค.บ.งวดแรก

ทั้งนี้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ปรับเพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ปรับให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้รับบำนาญให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ผู้รับบำนาญที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท และยังไม่เคยได้รับ ช.ค.บ. มาก่อน จะยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว โดยให้ผู้รับบำนาญไปแสดงตนเพื่อยืนยันว่า ไม่ได้กลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานในสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อยื่นคำขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญก่อน เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญแจ้งกรมบัญชีกลางให้โอนเงิน ช.ค.บ. ผู้รับบำนาญจึงจะได้รับเบี้ยหวัดบำนาญและ ช.ค.บ. รวมกันเป็นเดือนละ 10,000 บาท

ดีเดย์ 21 มิ.ย. บัญชีกลางจ่าย ช.ค.บ.งวดแรก

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด