svasdssvasds

ก.ล.ต.คุมโทเคน ห้ามเสนอขายเกิน 20 ล้านใน1ปี

08 มิ.ย. 2562 เวลา 6:19 น. 1.5k

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2562 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อบุคคลในวงจำกัด ลงนามในประกาศโดย นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) มีทั้งหมด 3 หมวด 12 ข้อ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

เนื้อหาโดยสรุประบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 10 (1) มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ในประกาศนี้ บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกโทเคนดิจิทัลหมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ออกโทเคนดิจิทัลในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ความสัมพันธ์ด้านธุรกิจและการลงทุน เช่น ลูกค้า ผู้ให้บริการหรือผู้จำหน่ายสินค้า บุคคลที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เป็นต้น 2.ความสัมพันธ์ด้านการบริหารและการจัดการ เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และพนักงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล และผู้ก่อตั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายในครั้งนั้น ๆ เป็นต้น 3. ความสัมพันธ์ในด้านการเป็นเครือญาติของผู้ก่อตั้งโครงการตาม (2) และพนักงาน

บริษัทใหญ่หมายความว่า บริษัทที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในผู้ออกโทเคนดิจิทัลเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ออกโทเคนดิจิทัลนั้น บริษัทย่อยหมายความว่า บริษัทที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

 

โดยหมวด 1 เป็นหมวดเกี่ยวกับ การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ข้อ 4 ระบุว่า การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อบุคคลในวงจำกัด หมายถึง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้  1.การเสนอขายต่อบุคคลที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ (ก) ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ (ข) นิติบุคคลร่วมลงทุนหรือกิจการเงินร่วมลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (2) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ภายในรอบ

ระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกโทเคนดิจิทัล (3) การเสนอขายที่มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ล้านบาทภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าการเสนอขายดังกล่าว ให้ถือเอาราคาเสนอขายโทเคนดิจิทัลนั้นเป็นเกณฑ์

ข้อ 5 การพิจารณาลักษณะการเสนอขายโทเคนดิจิทัลในวงจำกัดตามข้อ 4 ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (1) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามข้อ 4 (2) หากผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการออกโทเคนดิจิทัลให้บุคคลใดๆ ด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากการเสนอขาย ให้นับบุคคลดังกล่าว รวมในจำนวนผู้ลงทุนด้วย (2) การนับจำนวนผู้ลงทุนตามข้อ 4 (2) หรือการคำนวณมูลค่ารวมการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ตามข้อ 4 (3) ไม่นับรวมส่วนที่เสนอขายและแจกต่อผู้ลงทุนตามข้อ 4 (1) ทั้งนี้ ไม่ว่าการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลากัน

หมวด 2 การอนุญาตและเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต  ข้อ 6 ระบุว่า ให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อบุคคลในวงจำกัดได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และให้ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนด้วย

ข้อ 7 ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ 6 ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 1. เสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผู้ให้บริการดังกล่าวต้องไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ได้รับอนุญาตในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ 2.ส่งมอบโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อในวงจำกัดพร้อมกับผู้ซื้อในรอบที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือส่งมอบโทเคนดิจิทัลโดยจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ซื้อในวงจำกัด จะไม่สามารถโอนโทเคนดิจิทัลไปยังบุคคลอื่นก่อนการส่งมอบในรอบที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเว้นแต่เป็นการโอนที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ (ก) การโอนโทเคนดิจิทัลที่ได้รับจากการเสนอขายตามข้อ 4 (1) หรือข้อ 4 (2) ให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเดียวกับบุคคลตามข้อ 4 (1) หรือข้อ 4 (2) แล้วแต่กรณี (ข) การโอนโทเคนดิจิทัลที่ได้รับมาจากการเสนอขายตามข้อ 4 (3) ที่ยังเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 (3)

3.ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่โฆษณาการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขายหรืออยู่ระหว่างการเสนอขายผู้ได้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายข้อมูลให้เฉพาะบุคคลที่มีลักษณะหรือจำนวนตามข้อ 4 (1) หรือ (2) หรือ แจกจ่ายเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มูลค่าการเสนอขายเป็นไปตามข้อ 4 (3) เท่านั้น

4.  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตจะรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นการตอบแทน ให้รับได้เฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และได้มาจากการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการประกอบธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีเท่านั้น

ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดทำและเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ตามแนวทางที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.  (1) รายงานผลการขายโทเคนดิจิทัล (2) ข้อมูลการถือโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนแต่ละลักษณะตามข้อ 4 หมวด 3 อำนาจของสำนักงาน

ข้อ 9 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เป็นเหตุอันควรสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งระงับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดตามข้อ 6 ไว้ก่อน หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ในกรณีดังกล่าวได้ (1) ผู้ได้รับอนุญาตมีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลัง การอนุญาตได้ (2) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน (3) การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์อื่นที่ออกภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ข้อ 10 ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจผ่อนผัน ไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามข้อ 6 ได้ (1) มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ไม่มีนัยสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว (2) ผู้ได้รับอนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน (3) ผู้ได้รับอนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันการผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้

ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) กำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ ให้มีความชัดเจนเพียงพอที่ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้จะสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ในแนวเดียวกัน ทั้งนี้การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจกำหนดตามลักษณะของโทเคนดิจิทัล ผู้ออกโทเคนดิจิทัล ผู้ลงทุนหรือการเสนอขายก็ได้ (2) กำหนดแนวทาง(guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ในเรื่องที่มีการออกแนวทางนั้นในการด าเนินการของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง ให้นำปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ มาประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย (1) การส่งเสริมให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีความรับผิดชอบต่อผู้ลงทุน (2) ความได้สัดส่วนระหว่างภาระของผู้อยู่ใต้บังคับแห่งประกาศนี้ กับประโยชน์ที่ผู้ลงทุนโดยรวมจะได้รับ (3) การส่งเสริมให้เกิดทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุน (4) การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม (5) การส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมของภาคเอกชน

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

ก.ล.ต.คุมโทเคน ห้ามเสนอขายเกิน 20 ล้านใน1ปี

ก.ล.ต.คุมโทเคน ห้ามเสนอขายเกิน 20 ล้านใน1ปี

ก.ล.ต.คุมโทเคน ห้ามเสนอขายเกิน 20 ล้านใน1ปี

ก.ล.ต.คุมโทเคน ห้ามเสนอขายเกิน 20 ล้านใน1ปี

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด