svasdssvasds

สมาคมประกันชีวิตเตือนประชาชน ถูกหลอกซื้อประกันใหม่ อาจเสียเบี้ยแพงขึ้น

28 เม.ย. 2560 เวลา 9:26 น. 92
สมาคมประกันชีวิตไทยแจ้งเตือนผู้เอาประกันภัย กรณียกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดิม เพื่อมาทำกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ จะทำให้เสียผลประโยชน์ หวั่นต้องชำระเบี้ยประกันภัยแพงขึ้น เหตุอายุที่มากขึ้น แนะจ่ายเบี้ยให้ครบตามกำหนด

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้เอาประกันภัยบางส่วนได้รับการชักชวนให้ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับที่ถือไว้ เพื่อไปทำประกันชีวิตฉบับใหม่ ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจาก
การซื้อกรมธรรม์ฯ ฉบับใหม่ ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น เพราะอายุที่มากขึ้น ขณะเดียวกัน มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับคืน โดยเฉพาะในปีแรกๆ จะมีจำนวนที่น้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้วทั้งหมด เนื่องจากบริษัทจะต้องนำจำนวนเงินสะสมของเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายทุกปี ไปหักกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทและค่าความคุ้มครองชีวิต ซึ่งในปีแรกๆ บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานค่อนข้างสูง

นอกจากนี้ ในการทำกรมธรรม์ฯ ฉบับใหม่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเกี่ยวกับสุขภาพต่อบริษัทประกันชีวิตใหม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทเริ่มนับระยะเวลาในการใช้สิทธิโต้แย้งใหม่ (2 ปี) และหากผู้ขอเอาประกันภัยมีปัญหาสุขภาพ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่รับประกันภัยได้ หรืออาจต้องชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงขึ้น นอกจากนี้หากซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ จะต้องมีการเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่ ทั้งยังเสียโอกาสที่จะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ตัดสินใจทำประกันชีวิตแล้ว ขอให้ชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ที่พึงได้