svasdssvasds

THRELเผยผู้ถือหุ้นใหญ่ขอซื้อหุ้นอีเอ็มซีเอสไทย20%

27 เม.ย. 2560 เวลา 15:11 น. 393
ไทยรีประกันชีวิต เผยบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ ซึ่งเป็นผุ้ถือหุ้นใหญ่ ขอซื้อหุ้น "อีเอ็มซีเอส ไทย" ที่บริษัทถือทั้งหมด 20% ราคาหุ้นละ 40 บาท มูลค่ารวม 48 ล้านบาท

นายสุทธิ นจิตรังสรรค์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (THREL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2560 มีมติรับทราบหนังสือแจ้งความประสงค์จากบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด 1,200,000 หุ้น หรือ 20% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในราคาหุ้นละ 40 บาท ทั้งนี้ กำหนดให้บริษัทฯ ตอบกลับข้อเสนอดังกลาวภายในวันที่ 31 พ.ค.2560

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการใหญ่เข้าศึกษาในรายละเอียดถึงความเหมาะสมของราคาซื้อขายหุ้น ผลเสียและผลกระทบจากการขายหุ้นของบริษัท อีเอ็มซีเอส เพื่อนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งหลังการศึกษาข้างต้นแล้ว หากบริษัทฯ เห็นควรให้มีการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น บริษัทจะต้องเปิดเผยสารสนเทซของรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายได่ี