svasdssvasds

ก.ล.ต.ผ่อนเกณฑ์เอื้อผู้ให้คำแนะนำลงทุนอิสระในตลาดทุนเพิ่มขึ้น

27 เม.ย. 2560 เวลา 11:09 น. 96
ก.ล.ต.ผ่อนเกณฑ์ทุนจดทะเบียน การดำรงเงินกองทุน และค่าธรรมเนียมรายปี เพื่อสนับสนุนให้มีผู้ให้คำแนะนำการลงทุนที่เป็นอิสระในตลาดทุนเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนที่เพียงพอเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวของตลาดทุนไทย

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนที่เพียงพอ แต่เนื่องจากในปัจจุบันพบว่ามีหุ้นที่ไม่มีบทวิเคราะห์มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นในตลาด ผู้ลงทุนยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและคำแนะนำอยู่มาก และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนที่มีในปัจจุบันยังครอบคลุมลูกค้าจำนวนจำกัด ก.ล.ต. จึงออกเกณฑ์ให้มีผู้ให้คำแนะนำการลงทุนที่เป็นอิสระในตลาดทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มิได้เน้นการเสนอขายสินค้าของบริษัทในกลุ่มเดียวกัน และส่งเสริมผู้ที่ใช้นวัตกรรมฟินเทคที่ช่วยผลิตบทวิเคราะห์หรือคำแนะนำในตลาดทุนให้มากยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. ได้ออกประกาศผ่อนคลายหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลดข้อกำหนดเรื่องทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ และค่าธรรมเนียมรายปี รวมทั้งเกณฑ์การประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและรูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการแนะนำการลงทุนและซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีความเป็นอิสระ

ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่สนใจสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตได้ตามประเภทที่จะประกอบธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันที่สนใจและมีความเป็นอิสระไม่เน้นเสนอขายกองทุนที่ออกโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ผ่อนคลายจะมีระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่เดือนมี.ค.2560 โดย ก.ล.ต. จะติดตามและนำข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจมาประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ถาวรต่อไป

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนก.พ.ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ออกเกณฑ์เพื่อเปิดให้นิติบุคคลต่างประเทศที่มีคุณภาพ มีความเป็นอิสระสามารถให้คำแนะนำทั่วไปแก่ผู้ลงทุนได้ โดยต้องเป็นคำแนะนำที่ไม่มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยหากมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จะได้รับการยกเว้นการขอใบอนุญาต ทั้งนี้การออกเกณฑ์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยมีข้อมูลและคำแนะนำที่ครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายเช่นเดียวกัน

สำหรับเกณฑ์ที่ผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนให้มีผู้ให้คำแนะนำการลงทุนที่เป็นอิสระ เช่น การลดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วขั้นต่ำเป็น 1 ล้านบาท ปรับปรุงการดำรงเงินกองทุนให้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท กำหนดค่าธรรมเนียมรายปี 25,000 บาท เป็นต้น ส่วนนิติบุคคลต่างประเทศที่ประสงค์ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น มีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ และมีระบบการควบคุมคุณภาพและกระบวนการให้คำแนะนำ เป็นต้น