svasdssvasds

ตะเพิด 4 ตัวแทนอมเบี้ยประกัน

27 เม.ย. 2560 เวลา 4:20 น. 129
คปภ.ถอนใบอนุญาต 4 ตัวแทนขายประกันภัยไตรมาสแรก หลังพบพฤติกรรมไม่ส่งต่อเบี้ยประกันให้กับบริษัท สร้างความเสียหายให้ผู้เอาประกัน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จำนวนทั้งสิ้น 522,828 ราย โดยแบ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 273,892 ราย ตัวแทนประกันวินาศภัย จำนวน 20,209 ราย นายหน้าประกันชีวิต จำนวน 104,806 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 123,921 ราย

สำนักงาน คปภ. ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพิสูจน์ยืนยัน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนที่มีคุณภาพดี โดยมีเพียงส่วนน้อยที่กระทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน  จึงได้ดำเนินการลงโทษอย่างเคร่งครัดด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม)ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนฯ รวม 4 ราย

สาเหตุของการกระทำความผิดของบุคคลทั้ง 4 ราย ที่นำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตในครั้งนี้เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน คือ ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้นำเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัท

อย่างไรก็ตาม ตัวแทนทั้ง 4ราย แบ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิต 3 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 1 ราย ซึ่งจะไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ