svasdssvasds

โบรกเกอร์เลือกชัยภัทร -ภัทธีราเป็นกรรมการตลท.

26 เม.ย. 2560 เวลา 12:35 น. 163
สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(โบรกเกอร์) มีการประชุมประชุมสามัญสมาชิกประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติเลือกนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกวาระหนึ่ง และนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2560-27 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ นายชาญชัย ได้ดำรงตำแหน่ง ติดต่อกัน 2 วาระแล้ว ซึ่งตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระได้