svasdssvasds

CIMBT จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 5.5 พันล้านหุ้น 29 พ.ค.-2 มิ.ย.นี้

26 เม.ย. 2560 เวลา 4:46 น. 269
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำหนดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 5.5 พันลานหุ้น วันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย.2560 เสนอขายหุ้นละ 1 บาท ให้กแผู้ถือหุ้นเดิม

นายฐาภพ คลี่สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หรือ CIMBT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เม่ือวันที่ 25 เม.ย.2560 ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวน 5,505.49 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นใหม่ต่อ 9 หุ้นเดิม ราคาหุ้นละ 1 บาท กำหนดวันจองซื้อหุ้นในวันที่ 29 พ.ค.-2มิ.ย.2560

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น วันที่ 11 พ.ค.2560 วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น วันที่ 12 พ.ค.2560
การดำเนินงานดังกล่าวภายหลังจาก เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติให้ CIMB Bank Berhad ถือหุ้นในธนาคารเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

ด้านราคาหุ้น CIMBT เปิดตลาดเช้านี้ที่ราคา 1.30 บาทและเป็นราคาสูงสุดของวัน หลังจากนั้นแกว่งตัวแคบๆ ลาสุดเวลา 11.32 น. อยู่ที่ 1.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือ 0.78% มูลค่าการซื้อขาย 1.77 แสนบาท