svasdssvasds

BCPG ซื้อหุ้นสตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ฯมูลค่า 1.23 หมื่นล้าน ลงทุนโรงไฟฟ้าอินโดนีเซีย

26 เม.ย. 2560 เวลา 4:21 น. 207
บอร์ดบริษัท บีซีพีจี ไฟเขียวเข้าซื้อหุ้นสตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง 33.33% ร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2560 มีมติอนุมัติการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด  ประมาณ 33.33% ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด จากบริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเวสเมนท์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขายในราคาไม่เกิน 357.50 ลานเหรียญสหรัฯ หรือประมาณ 12,340.90 ล้านบาท เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ โรงงานไฟฟาพลังงานความร้อนใต้พิภพ Wayang Windu โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ Salak และโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ Darajat

ทั้งนี้ ผู้ขายไม่มีความเกี่ยวข้องและมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯและบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 13 มิ.ย.2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข่าร่วมประชุมในวันที่ 11 พ.ค.2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พ.ค.2560

อยางไรก็ตามภายหลังการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทฯอาจกำหนดให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ซื้อ เข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและข้อกำหนดเงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท