svasdssvasds

ก.ล.ต.ร่นเวลาอนุมัติผู้สอบบัญชีเร็วขึ้นแก้ปัญหาบุคคลากรขาดแคลน

25 เม.ย. 2560 เวลา 7:26 น. 216
ก.ล.ต. ปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีระบบควบคุมคุณภาพในระดับดี-ดีมาก ให้รวดเร็วขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และเป็นแรงจูงใจให้สำนักงานสอบบัญชีพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้ออกแนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยลดขั้นตอนการตรวจกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีระบบควบคุมคุณภาพในระดับดีถึงดีมาก (ระบบ fast track) ทำให้สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีได้รวดเร็วขึ้นมาก จากเดิมที่ใช้เวลาไม่เกิน 150 วัน เหลือไม่เกิน 30 วัน ซึ่งจะช่วยให้จำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงพอต่อจำนวนบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้สำนักงานสอบบัญชีพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น

สำนักงานสอบบัญชีทุกแห่งที่มีผลคะแนนทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลคะแนนเฉลี่ยรวมจากการตรวจทานระบบควบคุมคุณภาพครั้งล่าสุด ผลคะแนนในหัวข้อการปฏิบัติงานสอบบัญชี และผลคะแนนในหัวข้อการติดตามผล อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก สามารถแจ้งความประสงค์เข้าระบบ fast track ได้ โดยสามารถศึกษาข้อปฏิบัติและแนวทางการขอเข้าร่วมระบบ fast track จากเว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

“ระบบ fast track จะทำให้ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีสั้นลง แต่ผู้ลงทุนยังสามารถมั่นใจได้ว่างานสอบบัญชีจะมีคุณภาพและได้มาตรฐานเช่นเดิม เนื่องจากสำนักงานจะยังคงตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบแบบ fast track อย่างสม่ำเสมอ” นายรพี กล่าวเสริม

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้มีมาตรการช่วยเหลือทุกสำนักงานสอบบัญชีอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกสำนักงานสอบบัญชีที่สนใจเข้าระบบ fast track สามารถเข้าระบบนี้ได้ โดยระบบ ast track นี้ได้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่ เดือนมี.ค.2560 ซึ่ง ก.ล.ต. คาดว่าจะมีจำนวนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นประมาณ 20 รายในปีนี้จากการนำระบบ fast track มาใช้