svasdssvasds

บอร์ดSPCGไฟเขียวเพิ่มทุน92.39ล้านหุ้นขายบุคคลในวงจำกัด

24 เม.ย. 2560 เวลา 12:02 น. 158
บริษัท บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 6 Jun 2560

นางวันดีกุญชรยาคงจุลเจริญกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือเอสพีซีจีเปิดเผยวาคณะกรรมการ บริษัท มีมติเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2560 อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate,) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฯ ให้แก่บุคคลในวง จำกัด จากทุนจด ะเบียนเดิมจำนวน 923.99 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,016.38 ล้านบาทโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92.39 ล้านหุ้นมูลค่าที่ไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ที่ประชุมอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฯ จำนวนไม่เกิน 92.39 ลานหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทซึ่งคิดเป็น 10% ของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท ฯ ณ วันที่ประชุมมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวง จำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไปโดยจะออกและเสนอขายครั้ง ดียวเต็มจำนวนหรือ แต่บางส่วนก็ได้โดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้

ทั้งนี้กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มิ.ย. 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเขาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เป็ฯ วันที่ 8 พ.ค. 2560 และให้ รายชื่อผู้เผยแพร่รายสัปดาห์โดยวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. พศ. 2560