svasdssvasds

MFC มองปัจจัยนอกกดตลาดทุนผันผวนสูงชูกองทุน'อินคัม'ทางเลือก

24 เม.ย. 2560 เวลา 11:24 น. 91
บลจ.เอ็มเอฟซี มองเศรษฐกิจโลกเติบโตสูงกวาปีก่อนเล็กน้อย ขณะที่หลายปัจจัยต่างประเทศทำตลาดทุนผันผวนสูง เสิร์ฟกองทุนอินคัมพลัส ลงทุนหลายสินทรัพย์รับมือความผันผวน

น.ส.ประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บลจ.เอ็มเอฟซี คาดว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปีนี้จะเติบโตในอัตราที่สูงขึ้นกว่าปี 2559 เล็กน้อย ขณะที่มีความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนการดำเนินนโยบายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐ ปัญหาการเมืองและการเลือกตั้งในยุโรป ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ทำให้ตลาดทุนมีความผันผวนสูง ในภาวะดังกล่าวการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อลดความผันผวนโดยรวมและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ
ทั้งนี้ จากปัจจัยดังกล่าว บลจ.เอ็มเอฟซีจึงออกกองทุนเปิดอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (M-INCOMEAI) เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังโอกาสผลตอบแทนสม่ำเสมอ และการเติบโตของมูลค่าการลงทุนในระยะยาว โดยเปิดขายครั้งแรกวันที่ 24 เม.ย.-16 พ.ค.2560

สำหรับกลยุทธ์ของกองทุนจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1. สร้างรายได้สม่ำเสมอ 2. ช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน 3.มีศักยภาพเติบโตในระยะยาวและอาจผันผวนในระยะสั้น นอกจากนี้กองทุนมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรการลงทุน ปรับพอรต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการลงทุนในส่วนของกองทุนนั้นจะเน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศคุณภาพสูง

กองทุน M-INCOMEAI เป็นกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย Property/REITs) หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน และหรือกองทุนรวม ETF โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศในสัดส่วนตั้งแต่ 0-100% ซึ่งขึ้นกับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละขณะ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสภาวการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกได้ตั้งแต่ 500,000 บาท โดยหลังการเสนอขายครั้งแรกกองทุนจะเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี หรือผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองภายในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน