svasdssvasds

บอร์ด ETE ไฟเขียวยื่นคำขอร่วมโครงการโซลาร์ฟาร์ม 55 เมกะวัตต์

24 เม.ย. 2560 เวลา 10:35 น. 349
บอร์ดบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง อนุมัติยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการโซลาร์ฟาร์มบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 รวม 55 เมกกะวัตต์ ภายในเดือนพ.ค.นี้

นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2560 อนุมัติการยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีเป้าหมายการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 55 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีกำหนดการยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการภายในเดือนพ.ค.2560
นอกจากนี้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี เพื่อรองรับในการขยายงานโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าผลิตจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทุนชำระแล้ว 12.50 ล้านบาท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ 25% โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 100% โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติการลงทุนของบริษัทย่อย โดยมีมติให้บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด บริษัทย่อยซึ่งมีสัดส่วนถือหุ้น 99.27% ได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เพื่อประกอบกิจการจัดหาและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความผลอดภัย ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ 25% โดยบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด ถือหุ้น 70% ส่วนที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้นอื่นซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการลงทุน