svasdssvasds

กลุ่มเจริญฯทุ่ม 8 หมื่นล.ทำเทนเดอร์ 3 กองทุนอสังหาฯ

12 เม.ย. 2560 เวลา 2:27 น. 219
"กลุ่มเจริญ" ประกาศทำเทนเดอร์ฯ เสนอซื้อหน่วยลงทุน 3 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม มูลค่ารวม 8 หมื่นล้านบาท พร้อมเพิกถอนหน่วยลงทุนออกจากตลาดหุ้น

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ (TCIF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทล อินเวสเม้นต์ (THIF) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ (TRIF) เปิดเผยว่า บริษัทจัดการได้รับแจ้งจากกลุ่มบริษัทแอสเสท เวิร์ด จำกัด (AW) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทหรือผู้เสนอซื้อ มีความประสงค์จะขอซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 3 กองทุน มูลค่ารวม 8 หมื่นล้านบาท โดยผู้เสนอซื้อเป็นบริษัทในกลุ่ม TCC Group ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โครงการที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้ การเสนอซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง 3 กองทุนมีมติไม่อนุมัติให้มีการศึกษาการแปรสภาพกองทุนฯ เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) เมื่อวันที่ 21 ก.พ.60 ทาง AW จึงส่งคำเสนอซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน

ปัจจุบัน AW ป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน TCIF จำนวน 33% โดยเสนอซื้อทรัพย์สินของกองทุนทั้งหมดมูลค่า 2.9 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วยโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า 5 แห่งที่มีกรรมสิทธิ์ในโครงการ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ,อาคารเอ็มไพร์ ,อาคารไซเบอร์ เวิล์ด ,อาคาร 208 และลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคารแอทธินี

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน TRIF จำนวน 30.9% โดยเสนอซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดมูลค่า 2.1 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในศูนย์การค้าจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โครงการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน,พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ ,พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ ,พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ ,โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ,โครงการตะวันนา และโครงการโอ พี เพลส ซึ่งบริษัทจัดการจะจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติขายทรัพย์สินทั้งหมดของทั้งสองกองทุนในวันที่ 17 พ.ค.60

ขณะเดียวกัน AW ยังเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน THIF จำนวน 33% โดยเสนอซื้อสินทรัพย์ของกองทุนมูลค่า 3 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย โรงแรม 12 แห่ง ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ประกอบด้วย โรงแรม อิมพีเรียล สมุย บีช รีสอร์ท ,โรงแรม อิมพีเรียล โบ๊ท เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท ,โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ,โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต ,โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ,โรงแรม บันยันทรี สมุย,โรงแรมวนาเบลล์ เอ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น รีสอร์ท,โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ , โรงแรมดับเบิ้ลทรี ฮิลตัน กรุงเทพ , โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ,โรงแรม โอกูระ เพรสทีส กรุงเทพ แลโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการขายทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนในวันที่ 18 พ.ค.60

อย่างไรก็ตามการลงมติในครั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งการนับคะแนนจะไม่นับจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันและหากผู้ถือหน่วยลงทุนลงมติให้ขายทรัพย์สินตามข้อเสนอดังกล่าว ผู้เสนอซื้อกำหนดจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ประสงค์จะขายภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในราคาต่อหน่วยที่เท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง 15 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วย และจะเลิกกองทุน โดยนำหน่วยลงทุนทั้ง 3 กองทุนเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์