svasdssvasds

ยูยู ทุ่ม 63 ล้านเพิ่มประสิทธิภาพน้ำประปาบางปะกง-ฉะเชิงเทรา

06 เม.ย. 2560 เวลา 7:20 น. 145
ยูยู ทุ่ม 63 ล้านเพิ่มประสิทธิภาพน้ำ ประปาบางปะกง-ฉะเชิงเทรา เตรียมหน้าแล้งให้มีน้ำใช้เพี ยงพอ และขานรับการเติบโตพื้นที่ EEC

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู ผู้ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาแบบครบวงจร เผย ว่า ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปา ในเขตพื้นที่อำเภอบางปะกง จำนวน 40 ล้านบาท และอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 23 ล้านบาท รวม 63 ล้านบาท โดยกิจการประปาทั้งสองแห่งจะมี การลงทุนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดิบ การติดตั้งระบบจ่ายโอโซนเพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพถั งตกตะกอนและถังกรองทราย เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคที่มีคุ ณภาพและปริมาณเพียงพอตลอดทั้งช่ วงฤดูแล้งที่จะมาถึง และเมื่อโครงการดังกล่าวแล้ วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดจะสามารถผลิตน้ำประปาที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้นเพิ่มอีกกว่า 7,200 ลบ.ม./วัน รองรับการเติบโตของชุมชนพื้นที่ ตามการขยายตัวของภาคอุ ตสาหกรรมในอนาคต

ด้าน นายศักดิ์สิทธิ์ กิจไพศาลรัตนา ผู้จัดการฝ่ายบริ การ 1 กล่าวว่า “การที่บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีโอโซนมาติดตั้ งเพิ่มในกระบวนการรับน้ำดิ บและปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อช่วยให้คุณภาพน้ำดิบดีขึ้ นก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไป สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้ำ ได้มากขึ้น ขณะเดียวกันปริมาณแหล่งน้ำดิบสำรองก็มีเพียงพอต่อการนำไปผลิตน้ำประปาอย่างแน่นอน”

นอกจากนี้ ผู้บริหาร ยูยู ได้เผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวางแผนการลงทุนด้านธุรกิจน้ำ ประปาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ภาคตะวันออก เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบี ยงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) พร้อมรับกับการขยายตั วของเศรษฐกิจ ชุมชน และการคมนาคมในด้านต่างๆ โดยในปี 2560 ได้วางงบประมาณลงทุนราว 200 ล้านบาท อาทิ โครงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ ประปา โครงการรักษาเสถียรภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตและจ่ายน้ำ ประปาที่มีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น

“เรามีความพร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำ ประปาที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาเพื่อรักษาเสถี ยรภาพการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา สร้างความพึงพอใจอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ใช้น้ำประปาทุกรายอย่างดีที่สุด ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น” นายเชิดชาย กล่าว