svasdssvasds

รายย่อยร้องหมอวิชัย ปิดงบฯก่อนจัดประชุม

04 เม.ย. 2560 เวลา 10:30 น. 118
รายย่อย IFEC ร่อนหนังสือถึง หมอวิชัย  ขอให้ปิดงบฯก่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้น หวั่นทำผิดกฎหมายซ้ำซาก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น  (IFEC) ได้ส่งหนังสือถึงนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ IFEC  พร้อมสำเนาถึงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสอบถามการชี้แจงการกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  และขอให้บริษัทปิดงบการเงิน ก่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรู้สถานะที่แท้จริงของ IFEC

เนื้อหาระบุว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ IFEC ชี้แจงใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การกำหนดวันประชุมในวันที่ 18 เมษายน 2560 นั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 2.เหตุใดบริษัทจึงชี้แจงว่าการประชุมคณะกรรมการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 3”การกำหนดวันประชุมใหม่เป็นวันที่ 28 เมษายน 2560 นั้นเป็นการกำหนดโดยประธานกรรมการบริษัทหรือโดยมติคณะกรรมการ และ 4.การดำเนินการในลักษณะดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยหนังสือของบริษัทนั้นมิได้มีการตอบประเด็นทั้ง 4 ข้อที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทำการสอบถามไปเลยแม้แต่เพียงประเด็นเดียว

นอกจากนี้ IFEC ยังมิได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่นำส่งงบการเงินล่าช้าที่เลยกำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯแต่อย่างใด ซึ่งทำให้คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถทำการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้ อีกทั้ง บริษัทยังมิได้กำหนดให้มีวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้ ดังนั้น บริษัทควรจัดการประชุมสามัญประจำปี 2560 โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อทำให้บริษัทนั้นได้เดินหน้าต่อไป และปกป้องผลสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น