svasdssvasds

ก.ล.ต.เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุนไทย

03 เม.ย. 2560 เวลา 8:29 น. 111
ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุนไทย (Regulatory Sandbox) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) หรือการสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่มาให้บริการแก่ผู้ลงทุนในตลาดทุน

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ก.ล.ต. พร้อมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Regulatory Sandbox แล้ว เพื่อสนับสนุนการใช้ฟินเทคในการให้บริการในตลาดทุนไทย โดย ก.ล.ต. ได้กำหนดลักษณะการให้บริการทางการเงินที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการ Regulatory Sandbox ระบุคุณสมบัติและความพร้อมของระบบงานของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้มีนวัตกรรมสามารถทดสอบได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ลักษณะบริการและผู้เข้าร่วมโครงการมีรายละเอียดดังนี้

การให้บริการของผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบจะไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นตัวแทนซื้อขายหรือที่ปรึกษาหรือผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยหากการทดสอบสำเร็จ และมีการนำเสนอนวัตกรรมต่อผู้ลงทุน ก็จะต้องขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจตามปกติ

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการมีดังนี้ (1) มีนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาการให้บริการ หรือเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย (2) มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการทดสอบ อาทิ เงินทุน ระบบงาน และบุคลากร รองรับตลอดการทดสอบ มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ มีแผนรายงานความคืบหน้าให้ ก.ล.ต. ต่อเนื่อง มีแผนการออกจากโครงการเมื่อครบระยะเวลาหรือต้องออกจากการทดสอบก่อนกำหนดที่ชัดเจน (3) กำหนดขอบเขตการให้บริการในวงจำกัดในด้านประเภทของลูกค้า จำนวนลูกค้า จำนวนเงินลงทุนและจำนวนเงินลงทุนรวม (4) กำหนดระยะเวลาทดสอบไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ (5) มีผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่แสดงถึงความเป็นไปได้ในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ (6) ไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการทดสอบมาก่อน

และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม มีมาตรฐานในการกำกับดูแล ขณะเข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบต้อง (1) รวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าเพื่อทำความรู้จักและจัดประเภทลูกค้า ประเมินความเหมาะสมในการให้บริการ และพิจารณาความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการ (2) มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า การรับมือข้อร้องเรียน รวมถึงจัดการกับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ (3) แจ้งให้ลูกค้าทราบและได้รับความยินยอมจากลูกค้าว่าการให้บริการเป็นการให้บริการตามโครงการทดสอบ ซึ่งมีข้อจำกัดที่แตกต่างจากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (4) มีข้อตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากการให้บริการ (5) จัดส่งรายงานผลการทดสอบต่อ ก.ล.ต ตามแผนที่ได้ตกลงไว้ (6) จัดให้มีระบบการเก็บทรัพย์สินของลูกค้า (กรณีที่มีการจัดการเงินลงทุนให้แก่ลูกค้า) และ (7) จัดให้มีการดูแลให้การให้บริการเป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. รวมถึงกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การให้ความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการทดสอบจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดสอบ หรือ ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ยุติการให้บริการก่อนกำหนดหรือขยายระยะเวลาออกไป โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด

“โครงการ Regulatory Sandbox เป็นโครงการที่ ก.ล.ต. ตั้งใจนำเสนอให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ ก.ล.ต. ซึ่งมุ่งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพและช่องทางให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงตลาดทุน โดยจัดตั้งฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงินขึ้นมาช่วยผลักดันเรื่องนี้โดยเฉพาะ หลักเกณฑ์ที่ออกครั้งนี้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจแล้ว ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]” นายรพี กล่าวเสริม