svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ก.ล.ต. ขยายเวลาให้ Bitkub แก้ไขเหรียญ KUB ให้แล้วเสร็จใน 30 วัน

10 พฤศจิกายน 2565

ก.ล.ต. เผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ขยายเวลาให้ Bitkub ประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer

 

ตามที่ คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีมติสั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer*

 

เพื่อจำกัดผลกระทบในเชิงระบบจากความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญ KUB จากการเข้าถึงระบบดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคำนึงถึงการแก้ไขในเชิงเทคนิค (by design) และการลดโอกาสการแทรกแซงของบุคลากร รวมทั้งให้ Bitkub แสดงหลักฐานเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าวอย่างชัดเจนต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 (ครบกำหนดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565) นั้น

 

 

ต่อมา Bitkub ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการข้างต้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีที่ Bitkub ยังไม่อาจดำเนินการประสานกับผู้ออกเหรียญให้แก้ไขในส่วนของมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคเหรียญ KUB ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และให้แก้ไขในส่วนของมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคเหรียญ KUB และ adminTransfer ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ซึ่งครบกำหนด 30 วันเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 และ Bitkub ได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการมานั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งการให้ Bitkub ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดการสั่งการครั้งก่อน 
 

 

ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวให้คำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงของ adminTransfer และหากผู้ออกเหรียญ KUB เลือกการแก้ไขโดยการยกเลิก adminTransfer ให้ Bitkub ประสานผู้ออกเหรียญ KUB จัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญด้วย นอกจากนี้ ในระหว่างการแก้ไขตามการสั่งการดังกล่าว ให้ Bitkub ประสานผู้ออกเหรียญ KUB ให้ดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงนโยบายการควบคุมการใช้ adminTransfer ให้มีความรัดกุมมากขึ้นตามที่ Bitkub เสนอมา โดยต้องคำนึงถึงการควบคุมความเสี่ยงจากการเข้าถึงกุญแจและการอนุมัติคำสั่ง adminTransfer บน smart contract ด้วย

 

หมายเหตุ : * adminTransfer คือ ระบบที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระเป๋าสินทรัพย์
ดิจิทัลใด ๆ ได้

 

อ่านเพิ่มเติม :  ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 108/2565 “ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง” : คลิก

 

: ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 123/2565 “ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565” : คลิก

 

: ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 165/2565 “ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ Bitkub แก้ไขการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer” : คลิก