svasdssvasds

วิธีลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 2565 ผ่าน 2 วิธี ช่องทางไหนบ้างตรวจสอบที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
16 ก.ย. 2565 เวลา 1:28 น. 9.7k

วิธีลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ผ่าน 2 วิธี ผ่านช่องทางไหนบ้าง หลัง พม.เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกเช็ครายละเอียดได้ที่นี่

วันที่ 16 กันยายน 2565  กระทรวงสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เปิดให้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร โดยเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โพสต์ข้อความว่า เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไปโดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี คือ

 

ผู้ปกครอง สามารถลงทะเบียนได้ในเทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
 • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล
 • และ บริการใหม่ แอปพลิเคชั่นเงินเด็ก ใช้ง่าย สามารถลงทะเบียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผู้ปกครองที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเงินเด็กจะต้องยืนยันตัวตนผ่าน D.DOPA ของกรมการปกครอง ได้ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค : ที่ว่าการอำเภอ

 

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

ผู้ปกครอง

 • เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/ คน /ปี)
 • ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกบริการพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เด็กแรกเกิด

 • เด็กที่มีอายุไม่เกินหกปี มีสัญชาติไทย
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ
 • หรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวซนประกาศกำหนด

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก

 • ระบบ IOS ดาวน์โหลดผ่าน App Store
 • ระบบ Android ดาวน์โหลดผ่าน Play Store

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

ผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก

**ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก โดยให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ก่อนพร้อมแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้

 • หลักฐานในการรับรองสถานะครัวเรือน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะ หรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกคน กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัท

 

 

วิธีลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร2565

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 • ณ หน่วยรับลงทะเบียน
 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของผู้ปกครอง
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท
 • สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 D.DOPA จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนก่อนในครั้งแรก ณ ที่วาการอำเภอ หรือ สำนักงานเขต

ตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนได้ที่นี่

 • ตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็ก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.)กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
 • เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน https//: www.doy.go.th หรือ csgoheok.doy.go.th
 • โทร 08 2091 7245 หรือ 08 2037 9767 หรือ 08 3431 3533 หรือ 06 5731 3199  หรือ 02651 6902 หรือ 02651 6920 หรือ 02651 6534
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สำนักงาน พมจ.)
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สำนักงานเขต เมืองพัทยา เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง.

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด