7 พฤษภาคม 2021

เปิดแนวทางเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษขรก.-ลูกจ้าง อปท.ช่วยโควิด

10 Apr 2021 10:37 น.
อ่าน 11,464 ครั้ง

เปิดแนวทางเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษขรก.-ลูกจ้าง อปท.ช่วยโควิด

เปิดแนวทางเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก.ส่วนท้องถิ่น – ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเดือน ขรก.ครู สังกัด อปท. ที่ช่วยงานโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษ


กรณีที่ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  และ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) มีมติให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด- 19 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) ขั้นค่าจ้าง (ลูกจ้างประจำ) ค่าตอบแทน (พนักงานจ้าง) และเงินเดือน (ข้าราชการครู) กรณีพิเศษ

ขณะนี้ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกล่าวออกมแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ลงนามหนังสือที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2564 ส่งถึง ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ้รอมกับแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษฯ 3.ตัวอย่างการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษฯ 3. ประเด็นคําถามคําตอบ

 ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป 


รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ QR Code ด้านท้ายของหนังสือฉบับนี้
                แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษฯ


สำหรับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นดังนี้

  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

 

เปิดแนวทางเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษขรก.-ลูกจ้าง อปท.ช่วยโควิด

 

เปิดแนวทางเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษขรก.-ลูกจ้าง อปท.ช่วยโควิด  

 

เปิดแนวทางเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษขรก.-ลูกจ้าง อปท.ช่วยโควิด

 

เปิดแนวทางเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษขรก.-ลูกจ้าง อปท.ช่วยโควิด

 

เปิดแนวทางเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษขรก.-ลูกจ้าง อปท.ช่วยโควิด

 

เปิดแนวทางเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษขรก.-ลูกจ้าง อปท.ช่วยโควิด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend