22 เมษายน 2021

สรุปมติครม. 7เม.ย.64 “แต่งตั้ง-โยกย้าย" ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน เช็กได้ที่นี่

08 Apr 2021 03:00 น.
อ่าน 1,919 ครั้ง

สรุปมติครม. 7เม.ย.64 “แต่งตั้ง-โยกย้าย" ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน เช็กได้ที่นี่

สรุปมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 มีมติ "แต่งตั้ง-โยกย้าย" ข้าราชการ-ข้าราชการการเมือง รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวงและหน่วยงาน ได้ที่นี่   


ฐานเศรษฐกิจ สรุปมติครม. เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 64 ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมครม. มีมติแต่งตั้ง-โยกย้าย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ในหลายกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 

กระทรวงอุตสาหกรรม

  • คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอการปรับปรุงองค์ประกอบของกรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ โดยขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าว จากเดิม “ผู้แทน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ ผู้แทน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)” เป็น “ผู้แทน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ องค์ประกอบอื่นและอำนาจหน้าที่คงเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 
กระทรวงการต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้  

  1. นายพจน์ หาญพล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  
  2. นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 2 รายดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับการประปาส่วนภูมิภาค

  • คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้ง นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ เป็นผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกอัตราเดือนละ 250,000 บาท ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลำดับ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้ 

  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)  
  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม) 

และนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอการแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend