10 พฤษภาคม 2021

เปิดละเอียดร่างแก้ไข รธน. รอรัฐสภาลงมติวาระ 3 (จบ)

05 Mar 2021 11:15 น.
อ่าน 366 ครั้ง

เปิดละเอียดร่างแก้ไข รธน. รอรัฐสภาลงมติวาระ 3 (จบ)

มาตรา ๒๕๖/๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง เมื่อ 

(๑) สภาร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดตามมาตรา ๒๕๖/๑๔ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕๖/๒ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕๖/๓

เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากที่ถึงคราวออกตาม (๑) ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ และให้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิก สภาร่างรัฐธรรมนูญแทนตําแหน่งที่ว่าง ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญว่างลง เว้นแต่ สภาร่างรัฐธรรมนูญจะเหลือเวลาในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการเลือกตั้งก็ได้

 

องค์ประกอบส.ส.ร.

มาตรา ๒๕๖/๗ สภาร่างรัฐธรรมนูญมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง หรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตามมติของสภาร่างรัฐธรรมนูญ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอํานาจดําเนินกิจการของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตามหมวดนี้ รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอํานาจตามที่ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญในกรณีที่ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่อยู่หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้

กรณีประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่มีรองประธาน สภาร่างรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคสอง ให้ที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกสมาชิก สภาร่างรัฐธรรมนูญคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมในคราวนั้น เพื่อดําเนินการประชุมต่อไปได้

มาตร า ๒๕๖/๘ เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและ รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการที่สภาร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 

 

เปิดละเอียดร่างแก้ไข รธน. รอรัฐสภาลงมติวาระ 3 (จบ)

 

240 วันทำร่างรธน.ใหม่

มาตรา ๒๕๖/๙ สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทําร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรก ซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นไม่ช้ากว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖/๑ มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของจํานวน สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด แล้วให้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส่วนที่เหลือโดยเร็ว

การที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่เป็นเหตุ กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง  

ในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั่วไป และประชาชนในทุกจังหวัดอย่างทั่วถึง โดยให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการเผยแพร่เนื้อหาสาระและความคืบหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญผ่านสื่อมวลชนและเวที แสดงความคิดเห็นต่างๆ

ในระหว่างการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญแจ้งให้คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดง ความคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในกําหนดเวลา ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญกําหนด

 ห้ามแก้หมวด 1-2

การจัดทําร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป และหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะกระทํามิได้   

กรณีที่รัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญมีลักษณะตามวรรคห้า ให้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไป

มาตรา ๒๕๖/๑๐ การพิจารณาและจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ การประชุม การลงมติ การแต่งตั้ง กรรมาธิการและการดําเนินการของกรรมาธิการ การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และกิจการอื่น เพื่อดําเนินการตามหมวดนี้ ให้นําข้อบังคับการประชุมรัฐสภามาใช้บังคับโดยอนุโลม

การแต่งตั้งกรรมาธิการที่ทําหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญหรือพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สําหรับกรรมาธิการอื่นอาจแต่งตั้งจากบุคคล ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ โดยให้พิจารณาถึงความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในการ ทําหน้าที่และมีจํานวนกรรมาธิการตามความจําเป็น

ให้นําความในมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๔ และมาตรา ๑๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญและการประชุมของคณะกรรมาธิการโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๕๖/๑๑ เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทําร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้นําเสนอต่อรัฐสภา

ให้รัฐสภาพิจารณาเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ โดยไม่มีการลงมติ

เมื่อรัฐสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคสองเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธาน รัฐสภานําร่างรัฐธรรมนูญส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติตาม มาตรา ๒๕๖/๑๒ 

 

ทำประชามติร่างรธน.

มาตรา ๒๕๖/๑๒ ในการออกเสียงประชามติ ให้ประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปยัง คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่รัฐสภาประชุมเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญที่สภาร่างรัฐธรรมนูญเสนอเสร็จสิ้น ตามมาตรา ๒๕๖/๑๑ เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดําเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติของประชาชนว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการเผยแพร่ เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ และให้นําเทคโนโลยี การสื่อสารมาสนับสนุนเพื่ออํานวยความสะดวกในการเผยแพร่ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสิทธิและความเสมอภาค ในการแสดงความคิดเห็นกับร่างรัฐธรรมนูญภายใต้กรอบของกฎหมาย

เมื่อการออกเสียงประชามติเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการออกเสียง ประชามติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันออกเสียงประชามติ หากคะแนนการออกเสียงประชามติ เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญให้ดําเนินการตามมาตรา ๒๕๖/๑๓ ต่อไป แต่หากคะแนนการออกเสียงประชามติ ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญหรือผู้มีสิทธิออกเสียงมาออกเสียงลงคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวน ผู้มีสิทธิออกเสียง ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้แจ้งผลการออกเสียงประชามติให้ประธานรัฐสภา และประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญทราบโดยเร็ว

 


วาระแรกมีส.ส.ร.ใน 30 วัน

มาตรา ๒๕๖/๑๓ เมื่อผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ให้ประธานรัฐสภา นําร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นําความในมาตรา ๘๑ วรรคสอง มาใช้บังคับ โดยอนุโลม และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๒๕๖/๑๔ สภาร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) สภาร่างรัฐธรรมนูญมีจํานวนสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

(๒) สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทําร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ตามมาตรา ๒๕๖/๔ วรรคหนึ่ง 

(๓) เมื่อร่างรัฐธรรมนูญตกไปตามมาตรา ๒๕๖/๔ วรรคหก หรือมาตรา ๒๕๖/๑๒ วรรคสี่ (๔) เมื่อร่างรัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

ในกรณีที่สภาร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงตาม (๒) ให้ดําเนินการจัดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นใหม่ตามหมวดนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามมาตรา ๒๕๖/๔ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคล ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดเดิมจะเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอีกไม่ได้

มาตรา ๒๕๖/๑๕ ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามหมวดนี้ตกไป คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ สภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวน สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเสนอญัตติต่อรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภามีมติให้มีการจัดทํา ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามหมวดนี้อีกได้ การออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องได้เสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ทั้งนี้ บุคคลผู้ที่เคยเป็นสมาชิก สภาร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอีกมิได้

เมื่อรัฐสภามีมติอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะมีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งอีกมิได้ เว้นแต่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่แล้ว  

มาตรา ๕ ในวาระเริ่มแรก ให้ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยรัฐธรรมนูญนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และให้ดําเนินการตามมาตรา ๒๕๖/๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

 

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,659 หน้า 10 วันที่ 7 - 10 มีนาคม 2564

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend