เช็ก มติครม. 28 ตุลาคม 2563 "แต่งตั้ง-โยกย้าย" ทุกกระทรวง-หน่วยงาน ได้ที่นี่

28 ต.ค. 2563 เวลา 10:42 น.3.8k

ตรวจสอบมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 ตุลาคม 2563 มีมติ "แต่งตั้ง-โยกย้าย" ข้าราชการ-ข้าราชการการเมือง รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวงและหน่วยงาน ได้ที่นี่

วันพุธที่ 28ตุลาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมครม. มีมติแต่งตั้ง-โยกย้าย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ในหลายกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 

กระทรวงการต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้  

 

1. นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม   

2. นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  

3. นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  

4. นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการกงสุล   

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.แต่งตั้งบอร์ด กฟภ. "ฉัตรชัย พรหมเลิศ" นั่งประธาน

ครม.เห็นชอบ 4 โครงการวงเงินกว่า 111 ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจ

ครม. เห็นชอบ นักท่องเที่ยวกลุ่ม "เรือยอร์ช-เรือสำราญและกีฬา" เข้าประเทศ

นายกฯเผย ครม.เห็นชอบ ตั้ง "คณะกรรมการหาทางออกประเทศ"

ครม.เห็นชอบ ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด อีก 1 เดือน

 

5. นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย  

6. นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

กระทรวงการคลัง 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้ 

1. ให้คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (คณะกรรมการ ธ.ก.ส.) มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน (นับรวมประธานกรรมการโดยตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไว้แล้ว และผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง) ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะราย แต่ทั้งนี้จำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินสิบห้าคน 

 

2. แต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนี้  

- นายทองเปลว  กองจันทร์  รองประธานกรรมการ 

- นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรรมการ

- นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ได้รับแต่งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 

กระทรวงมหาดไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้ 

1. ให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ จำนวน 1 คน กรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 13 คน และผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้เป็นการเฉพาะราย แต่ทั้งนี้จำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินสิบห้าคน  

 

2. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 11 คน ดังนี้  

- นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นประธานกรรมการ

- นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร เป็นกรรมการ

- นายดนุชา พิชยนันท์ เป็นกรรมการ   

- นายศักดิ์ เสกขุนทด เป็นกรรมการ   

- เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน เป็นกรรมการ

- นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ เป็นกรรมการ

- นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ เป็นกรรมการ

- นายเชวง ไทยยิ่ง เป็นกรรมการ

- พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ เป็นกรรมการ

- นายพนิต ธีรภาพวงศ์ เป็นกรรมการ

- พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ เป็นกรรมการ  แทนนายสุรงค์ บูลกุล โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน  

 

ทั้งนี้ แต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป