14 มิถุนายน 2021

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว 47 นายตำรวจช่วยงาน สตม.

02 Oct 2020 19:14 น.
อ่าน 473 ครั้ง

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว 47 นายตำรวจช่วยงาน สตม.

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว 47 นายตำรวจ ไปช่วยงาน ตามที่ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง มอบหมาย


 

วันนี้(2 ต.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒๐)

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ แต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

 

ข้อ ๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑ มีอํานาจหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการสํานักงาน ตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มอบหมาย

 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

  ราชกิจจาฯประกาศแล้ว 47 นายตำรวจช่วยงาน สตม.

คลิกอ่านราชกิจจา: แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒๐)


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend